"who carry" translation into Polish

EN

"who carry" in Polish

See the example sentences for the use of "who carry" in context.

Context sentences for "who carry" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHumira can cause reactivation of HBV in people who carry this virus.
Lek Humira może powodować reaktywację HBV u osób będących nosicielami tego wirusa.
EnglishThese arrangements also encompass PhD students, who carry out the lion's share of research activities.
System ten obejmie również doktorantów, którzy wykonują lwią część prac badawczych.
EnglishRemicade can cause reactivation of HBV in people who carry this virus.
Preparat Remicade może powodować wznowę wirusowego zapalenia wątroby typu B u nosicieli tego wirusa.
EnglishThis will also save time and stress for all Europeans who need to carry out payments in other countries.
Byłaby to też oszczędność czasu i stresu dla wszystkich Europejczyków, którzy muszą dokonywać płatności w innych krajach.
EnglishIt seems to me that the problem of extremism is not that there is a series of groups who carry out violent attacks.
Wydaje mi się, że problem ekstremizmu nie polega na tym, że istnieje kilka grup, które dopuszczają się aktów przemocy.
EnglishIt would be totally unacceptable if those who carry the burden of caring were to be denied an adequate pension.
Byłoby niedopuszczalne, gdyby osobom, które biorą na siebie ciężar sprawowania opieki, odmawiano prawa do odpowiedniej emerytury.
EnglishIt is all very well to vote 'socially' in this House, but we are not the ones who have to carry the burden of social voting.
Bardzo łatwo jest głosować "socjalnie” w tej Izbie, ale to nie my będziemy musieli ponieść koszty tego "socjalnego” głosowania.
EnglishBesides, there remains the moral responsibility on those who carry out this act, because the risk always exists of executing an innocent person.
Poza tym pozostaje odpowiedzialność moralna na wykonawcach tego czynu, ponieważ zawsze istnieje ryzyko egzekucji niewinnej osoby.
EnglishThose who carry inside them the hurt of having been abandoned are entitled to grow up in a happy environment with people who can offer them a new life.
Ci, którzy noszą w sobie ból porzucenia, mają prawo do wzrastania w szczęśliwym otoczeniu ludzi mogących im zapewnić nowe życie.
EnglishVery sadly, we so often see those who carry out the crime get more sympathy and more support than the victim who was on the receiving end of what happened.
Często niestety jesteśmy świadkami, jak sprawcy przestępstw otrzymują więcej współczucia i wsparcia niż ofiary, które poniosły skutki czynu.
EnglishThe government should strive to convict those who carry out abductions and murders, rather than silencing those, like Oleg Orlov, who bring these issues to light.
Rząd powinien starać się pociągnąć do odpowiedzialności winnych uprowadzeniom i zabójstwom, a nie uciszać takie osoby, jak Oleg Orłow, które ujawniają te zjawiska.
EnglishAll patients who were found to carry oseltamivir-resistant virus did so transiently, cleared the virus normally and showed no clinical deterioration.
U wszystkich pacjentów, u których stwierdzono wirusa opornego na oseltamiwir było to przemijające, zwykle następowało usunięcie wirusa i nie obserwowano pogorszenia stanu klinicznego.
EnglishAll patients who were found to carry oseltamivir-resistant virus did so transiently, cleared the virus normally and showed no clinical deterioration.
U wszystkich pacjentów, u których stwierdzono wirusa opornego na oseltamiwir było to przejmijające, zwykle następowało usunięcie wirusa i nie obserwowano pogorszenia stanu klinicznego.
EnglishThe Nobel Prize winner for medicine, Renato Dulbecco, said that those who want to carry out research are leaving as they have done in the past, and for the same reasons.
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny Renato Dulbecco stwierdził, że ci, którzy chcą prowadzić badania, wyjeżdżają tak jak w przeszłości, i z tych samych powodów.

Other dictionary words

English
  • who carry

Moreover, bab.la provides the Dutch-English dictionary for more translations.