"who come" translation into Polish

EN

"who come" in Polish

See the example sentences for the use of "who come" in context.

Context sentences for "who come" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMigrants who come to our countries are a considerable asset to our economies.
Imigranci przybywający do naszych państw wnoszą istotny wkład w nasze gospodarki.
EnglishYou'll need to attract firms, who will come hire the people who move there first.
Musimy przyciągnąć firmy, które zatrudnią ludzi, którzy tu przybędą pierwsi.
EnglishI know Members who do not come to Parliament but they draw their salaries.
Znam posłów, którzy nie pojawiają się w Parlamencie, ale pobierają wynagrodzenie.
EnglishNone of the people who come to Lampedusa or Malta have organised a boat for themselves.
Żadna z osób, które przypływają na Lampeduzę lub Maltę, nie znalazła łodzi sama.
EnglishThose of us who come should have some opportunity to put questions to Commissioners.
Ci spośród nas, którzy tu przychodzą powinni mieć możliwość zadawania pytań komisarzom.
Englishwho, when they were come down, prayed for them, that they might receive the Holy Spirit:
Którzy tam przyszedłszy, modlili się za nimi, aby przyjęli Ducha Świętego.
EnglishEqual rights also concern those who will come and not only those already here.
Równe prawa mają przysługiwać nie tylko już obecnym, lecz także tym, którzy dopiero przybędą.
EnglishIn the end, it is the two sides who come together to make the decision and to find the peace.
Podsumowując, są dwie strony, które mają wspólnie podjąć decyzję i zaprowadzić pokój.
EnglishOther irregular immigrants who come to Malta are political refugees.
Inni nielegalni imigranci przybywający na Maltę to uchodźcy polityczni.
EnglishWho will genuinely come forward in elections as the representative of these democratic forces?
Kto naprawdę wystąpi w wyborach jako przedstawiciel sił demokratycznych?
EnglishThose who come normally present themselves as asylum seekers.
Ci, którzy przyjeżdżają, zazwyczaj przedstawiają się jako osoby ubiegające się o azyl.
EnglishBut you're the first one who's ever come back and told us what you did.
Lecz ty jesteś pierwszym, który wrócił i opowiedział, co robił.
EnglishThose who are in favour of nuclear energy are the ones who should come up with a justification.
To ci, którzy są jej zwolennikami, powinni przedstawić uzasadnienie.
EnglishAccording to Frontex, 90% of illegal immigrants who come to Europe enter via Greece.
Według danych agencji Frontex 90 % nielegalnych imigrantów przybywających do Europy wjeżdża przez Grecję.
EnglishThere cannot be unequal treatment of workers who come to Europe.
Nie możemy nierówno traktować pracowników przybywających do Europy.
EnglishAnd so we had, as was the norm, live-in domestic help, who would often come from nearby rural villages.
Mieliśmy, co było powszechne, żyjącą z nami pomoc domową z pobliskiej wsi.
EnglishWe are not going to catch true criminals, who come from every population group, by this method.
Tym sposobem nie złapiemy przestępców, którzy rekrutują się spośród wszystkich grup społecznych.
EnglishAnd he's been working with this young group of men who come from the largest slum in the world, Kibera.
Pracował z grupą młodych mężczyzn z Kibery, największego slumsu świata.
EnglishThat is good both for those who operate sprays and for those who come into contact with them.
Będzie to korzystne zarówno dla tych, którzy wykonują opryski, jak i tych, którzy mają z nimi kontakt.
EnglishThen it will be mostly young men who come, which is not a good thing for any society in the EU.
Napłyną do nas głównie młodzi mężczyźni, co nie jest dobrym rozwiązaniem dla żadnego społeczeństwa UE.

Other dictionary words

English
  • who come

Translations into more languages in the bab.la English-Swahili dictionary.