"who completed" translation into Polish

EN

"who completed" in Polish

See the example sentences for the use of "who completed" in context.

Similar translations for "who completed" in Polish

who pronoun
to complete verb

Context sentences for "who completed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishsubjects who completed the pivotal study entered a long-term extension study.
pacjentów, którzy ukończyli badanie główne wzięło udział w przedłużonym, długoterminowym badaniu.
EnglishAmong the patients who completed the studies, 476 were treated for longer, up to 5 years.
Wśród pacjentów, którzy ukończyli badania, 476 osób było leczonych przez dłuższy czas – do 5 lat.
EnglishAll patients who completed the phase III studies were eligible for entry into a long-term follow-up study (WV16866).
Wszyscy pacjenci, którzy zakończyli fazę III badania zakwalifikowali się do długoterminowego badania obserwacyjnego (WV 16866).
EnglishMeasures such as financial support for people who have completed university are essential for a smooth transition to the labour market.
Takie rozwiązania jak wsparcie finansowe dla osób, które skończyły studia są konieczne dla płynnego przejścia na rynek pracy.
EnglishIn adult patients who completed 9-12 months of therapy, the rate of increase in mean blood glucose slowed after approximately 4-6 months.
U dorosłych pacjentów po 9- 12 miesi cach leczenia, tempo wzrostu redniego st enia glukozy we krwi zmniejszało si po około 4- 6 miesi cach.
EnglishIn adult patients who completed 9-12 months of therapy, the rate of increase in mean blood glucose slowed after approximately 4-6 months.
U dorosłych pacjentów po 9- 12 miesiącach leczenia, tempo wzrostu średniego stężenia glukozy we krwi zmniejszało się po około 4- 6 miesiącach.
EnglishAmong patients who completed a full 24 months of therapy in the study, the non-progression rates were 78 %, 70 %, and 61 %, respectively.
Wśród pacjentów, którzy ukończyli objęte badaniem pełne 24- miesięczne leczenie wskaźnik braku progresji wynosił odpowiednio 78 %, 70 %, i 61 %.
EnglishWhat matters is that those who have completed a vocational education or training course should bring their newly acquired abilities and skills to the working environment.
Osoby, które ukończyły kształcenie czy szkolenie zawodowe powinny móc wykazać się swoimi nowymi zdolnościami i umiejętnościami w środowisku pracy.

Other dictionary words

English
  • who completed

Have a look at the English-Finnish dictionary by bab.la.