"who did not" translation into Polish

EN

"who did not" in Polish

See the example sentences for the use of "who did not" in context.

Context sentences for "who did not" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor those of you who did not vote for me, I will try to convince you to me.
Postaram się do siebie przekonać tych wszystkich, którzy na mnie nie głosowali.
EnglishOne of the Members gave the example of the woman who did not want to wear a burkha.
Jedna z posłanek przytoczyła przykład kobiety, która nie chciała nosić burki.
EnglishOf those who did vote, half voted against the Treaty because they had not read it.
Z tych, którzy głosowali, połowa głosowała przeciw traktatowi, ponieważ go nie czytała.
EnglishOur respect should go to those who did not give in and conducted themselves with honour.
Nasz szacunek należy się osobom, które się nie poddały i postępowały z honorem.
EnglishOne of the people who did understand that this was a problem was Richard Feynman.
Jedną z osób, które zrozumiały, że jest to problem, był Richard Feynman.
EnglishThere's only one other person here, I think, who did that.
Byłem na pierwszym TED. ~~~ Oprócz mnie była tam chyba tylko 1 osoba z publiczności.
EnglishThis is Marla Olmstead who did most of her work when she was three years old.
To Marla Olmstead, która namalowała większość swoich prac jako trzylatka.
EnglishWe did not devise the strategy and competences: it was the Member States who did that.
Nie my wymyśliliśmy tę strategię i te kompetencje: dokonały tego państwa członkowskie.
EnglishOf those who did not tolerate other treatments, 70 % responded to Cancidas (7 out of 10).
Wśród osób nietolerujących innych leków odpowiedź na Cancidas wyniosła 70 % (7 z 10).
EnglishIt is a shameful occurrence, on the record of this House, for those people who did it.
Jest to wstydliwe zdarzenie w historii Parlamentu; hańba jego sprawcom.
EnglishThose who did not see the crisis coming are now full of brilliant solutions.
Ci, którzy nie przewidzieli nadejścia kryzysu, przedstawiają teraz liczne doskonałe rozwiązania.
EnglishI would like to emphasise the fact that it was others who did not take them into account.
Pragnę podkreślić, że to pozostałe strony nie wzięły ich pod uwagę.
EnglishThis was the case of the dog that did not bark or rather the expert who did not venture an opinion.
Był to przypadek psa, który nie zaszczekał, a raczej eksperta, który nie wydał opinii.
EnglishThose who did not cause this crisis but are the most affected urgently need help.
Ci którzy nie spowodowali tego kryzysu, ale najdotkliwiej odczuwają jego skutki potrzebują pilnej pomocy.
EnglishPatients who did not have an assessment 12 weeks after EOT were counted as failures.
Pacjentów, u których nie dokonano oceny w 12 tygodniu po
EnglishPatients who did not complete 12 months in the study were considered to be non- responders. b:
a: pacjenci, którzy nie ukończyli badania zostali uznani za nie odpowiadających na leczenie a:
EnglishPatients who did not complete 12 months in the study were considered to be non- responders. b:
a: pacjenci, którzy nie ukończyli badania zostali uznani za nie odpowiadających na leczenie b:
EnglishBernard Devauchelle and Sylvie Testelin, who did the first operation, are studying that.
Bernard Devauchelle i Sylvie Testelin, którzy przeprowadzili pierwszą operację badają to zagadnienie.
EnglishThe journalist who did "The Rise and Fall of the Third Reich."
Shirer, dziennikarz, który napisał „Wzrost i upadek Trzeciej Rzeszy.”
EnglishPatients who did not have a virologic response were offered alternative treatment.
Tym, którzy nie spełnili kryteriów wirusologicznych odpowiedzi klinicznej proponowano leczenie alternatywne.

Other dictionary words

English
  • who did not

More translations in the English-Polish dictionary.