"who did not have" translation into Polish

EN

"who did not have" in Polish

See the example sentences for the use of "who did not have" in context.

Context sentences for "who did not have" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPatients who did not have an assessment 12 weeks after EOT were counted as failures.
Pacjentów, u których nie dokonano oceny w 12 tygodniu po
EnglishPatients who did not have a virologic response were offered alternative treatment.
Tym, którzy nie spełnili kryteriów wirusologicznych odpowiedzi klinicznej proponowano leczenie alternatywne.
EnglishPatients who did not have an assessment 12 weeks after EOT were counted as failures.
Pacjentów, u których nie dokonano oceny w 12 tygodniu po ZT uznano, że nie odpowiedzieli na zastosowane leczenie.
EnglishThere was a member of his staff who did not have any place on that particular Christmas to celebrate.
Jeden z jego pracowników, nie miał żadnego miejsca do świętowania tegorocznego Bożego Narodzenia.
EnglishI hope that all of those who did not have an opportunity to speak this time will get the chance to do so next time.
Mam nadzieję, że wszyscy, którzy nie mieli możliwości wypowiedzenia się tym razem, będą mogli to uczynić następnym razem.
EnglishAll patients who did not have progressive disease were to receive chemoradiotherapy (CRT) as per protocol (TPF/ CRT).
Wszystkim pacjentom, u których nie występowała progresja choroby, podawano chemioradioterapię (CRT) według protokołu (TPF/ CRT).
EnglishPriority will be given to Members who did not have the opportunity to make a one-minute speech at the two previous part-sessions.
Pierwszeństwo uzyskają ci posłowie, którzy nie otrzymali sposobności jednominutowych wystąpień w czasie poprzednich dwóch sesji miesięcznych.
EnglishThere have been reports of SSPE in children who did not have a history of infection with wild-type measles but did receive measles vaccine.
Zgłaszano występowanie SSPE u dzieci, u których nie stwierdzono zakażenia dzikim wirusem odry w wywiadzie, ale które otrzymały szczepionkę przeciw odrze.
EnglishI tried to give priority to those who did not have a chance to speak in either of the last two debates and I hope you felt it was fairly balanced.
Starałam się dać pierwszeństwo osobom, które nie miały okazji wypowiedzenia się w toku poprzednich dwóch debat, i mam nadzieję, że w państwa odczuciu było to sprawiedliwie wyważone.
EnglishIn an exploratory analysis, the extent of Avastin benefit on overall survival was less pronounced in the subgroup of patients who did not have adenocarcinoma histology.
We wstępnej analizie, wpływ produktu Avastin na czas przeżycia całkowitego był mniej widoczny w podgrupie pacjentów z rakiem o typie histologicznym innym niż gruczolakorak.

Other dictionary words

English
  • who did not have

Even more translations in the English-Russian dictionary by bab.la.