"who enjoy" translation into Polish

EN

"who enjoy" in Polish

See the example sentences for the use of "who enjoy" in context.

Similar translations for "who enjoy" in Polish

who pronoun
to enjoy verb
enjoy interjection
Polish

Context sentences for "who enjoy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have a lot of fun and I think the people who work for it enjoy it.
Bawimy się bardzo dobrze i sądzę, że pracownicy Virgin czerpią z pracy przyjemność.
EnglishI meet all kinds of people who don't enjoy what they do.
Spotykam wielu ludzi, którzy nie lubią tego co robią.
EnglishThere are many young people who would enjoy farming: working in the open air and close to nature, surrounded by plants and animals.
Jest wielu młodych ludzi, którzy z radością pracowałoby w rolnictwie: praca na świeżym powietrzu, blisko natury, w otoczeniu roślin i zwierząt.
EnglishAnd again, the way in which that works as a building, for those of us who can enjoy the spaces, to live and visit there.
Zwraca uwagę sposób, w jaki to współgra jako budynek, dla tych z nas, którzy potrafią cieszyć się przestrzenią, aby tam zamieszkać lub odwiedzić to miejsce.
EnglishAll of us who live here enjoy freedom of movement, but it should also apply to all those who come to reside here for a lengthy period.
My wszyscy, którzy tu mieszkamy, korzystamy z prawa do swobodnego przemieszczania się, ale ono powinno również dotyczyć tych, którzy przybywają tu z zamiarem zamieszkania na dłuższy czas.
EnglishWe have to ensure and facilitate the position of our constituents who enjoy travel, but we also have to make sure that the concerns for the environment are properly addressed.
Musimy pozwolić naszym wyborcom, którzy podróżują, na wyrażanie własnego stanowiska, ale musimy także upewnić się, że odpowiednio rozwiązywane są problemy ekologiczne.
EnglishLet us give those restaurant managers who want one a small room for customers who occasionally like to enjoy a good cigar after their coffee or pousse-café.
Dajmy tym właścicielom restauracji, którzy chcą, możliwość oddzielenia jednego pomieszczenia dla osób, które od czasu do czasu lubią sobie zapalić cygaro przy kawie czy kieliszku alkoholu.
EnglishIn my political group, I said that at least those candidates who enjoy the support of two thirds of their national parliament should be appointed to the European Commission.
W mojej grupie politycznej powiedziałem, że na kandydatów na komisarzy powinni być mianowani ci kandydaci, którzy mają poparcie przynajmniej dwóch trzecich swych parlamentów krajowych.
EnglishThey are even referred to as such by the administration itself, by the State, the government, and they are citizens who do not enjoy their legitimate right to be able to vote or be elected.
Mówi w ten sposób o nich nawet sama administracja, państwo, rząd. Są oni obywatelami, którzy nie mogą korzystać z należnego im prawa głosowania i kandydowania w wyborach.
EnglishThe Freedom Drivers are people with disabilities and high dependency needs, who want to enjoy the same freedom of movement that everyone else enjoys and that Europe represents.
"Freedom Drivers” to ludzie niepełnosprawni, wymagający stałej opieki, którzy jednak chcą cieszyć się taką samą swobodą ruchów jak inne osoby, swobodą, którą reprezentuje sama Europa.
EnglishThe number of people living below the poverty line is rising all the time, just as the gap between those who live in penury and those who enjoy a high standard of living is constantly widening.
Liczba osób żyjących poniżej progu ubóstwa ciągle rośnie; podobnie ciągle poszerza się dystans pomiędzy żyjącymi w nędzy a tymi, którzy cieszą się wysokim standardem życia.
EnglishThe more countries there are in the European project, the better it is for the EU and for its citizens, who will enjoy a single area of peace, freedom, democracy, progress and well-being.
Im więcej krajów uczestniczy w europejskim projekcie, tym lepiej dla UE i jej obywateli, którzy będą korzystali ze wspólnej przestrzeni pokoju, wolności, demokracji, postępu i dobrobytu.
EnglishI believe that we, who enjoy the support of a greater political force, likewise represent citizens' interests, and this is the reason why we say: do not hurt the agricultural policy and cohesion!
Uważam, że my, którzy cieszymy się poparciem większej siły politycznej, także reprezentujemy interesy obywateli i dlatego mówimy: nie krzywdźcie polityki rolnej i polityki spójności!

Other dictionary words

English
  • who enjoy

Translations into more languages in the bab.la English-Indonesian dictionary.