"who fail" translation into Polish

EN

"who fail" in Polish

See the example sentences for the use of "who fail" in context.

Similar translations for "who fail" in Polish

who pronoun
fail noun
to fail verb

Context sentences for "who fail" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut the people who fail are 37 times more likely to succeed the second time.
Jednak niedoszli samobójcy 37-krotnie są bardziej narażeni na powodzenie za drugim razem.
EnglishBetaferon treatment should be stopped in patients who fail to respond.
Leczenie preparatem Betaferon należy przerwać u pacjentów, u których nie następuje reakcja.
EnglishResearch shows that 19 out of 20 people who attempt suicide will fail.
Badania wykazują że 19 na 20 ludzi którzy próbują popełnić samobójstwo, robią to nieskutecznie.
EnglishHistory will punish those who fail in their responsibility.
Historia ukarze tych, którzy nie wypełnią swoich obowiązków.
EnglishWe do not point the finger at those who fail to support the principles upon which the European Union is based.
Nie wytykamy palcem tych, którzy nie popierają zasad stanowiących podwaliny Unii Europejskiej.
EnglishIn my own country, there are two groups of investors who quite often fail to comply with deadlines for paying invoices.
W moim kraju istnieją dwie grupy inwestorów, którzy często nie dotrzymują terminów zapłaty za faktury.
EnglishAfter all, those who fail to pay their taxes, who try to evade them, display anti-social behaviour.
W końcu osoby, które nie płacą należnych podatków, osoby, które próbują się od nich uchylać, dają przykład aspołecznego zachowania.
EnglishThese tests will not be mandatory, however, and there will be no consequences for those who fail to participate in them.
Testy te jednak nie będą obowiązkowe, a brak uczestnictwa w nich nie będzie się wiązał z żadnymi konsekwencjami.
EnglishPatients who fail to achieve virological
Pacjenci, u których nie stwierdzono odpowiedzi
EnglishTwo hundred and fifty members of the European Parliament who fail to understand that the land of plenty does not exist!
Dwustu pięćdziesięciu posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy nie potrafią zrozumieć, że kraina obfitości nie istnieje!
EnglishIn patients who fail to respond, the dose may be increased to 200 mg daily in one or two divided doses.
U pacjentów, u których nie wystapiła reakcja na leczenie, dawkę można zwiększyć do 200 mg na dobę w jednej lub dwóch dawkach podzielonych.
EnglishPatients who fail to achieve virological
U pacjentów, u których nie stwierdzono
EnglishMr Barroso, do not play the game of saying that those who fail to vote for the Commission are against Europe.
Zwracam się do pana przewodniczącego Barroso. Proszę nie szafować słowami, że ci, którzy nie będą głosować za Komisją, są przeciwni UE.
EnglishI am also the last person who would fail to grant Her Majesty additional time when it comes to building new coal-fired power stations.
Jestem również ostatnią osobą, która odmówiłaby Jej Królewskiej Mości dodatkowego czasu na budowę nowych elektrowni węglowych.
EnglishPatients who fail to achieve virological response at 12 weeks are highly unlikely to become sustained virological responders (negative predictive
U pacjentów, u których nie stwierdzono odpowiedzi wirusologicznej po upływie 12 tygodni leczenia jest bardzo małe prawdopodobieństwo
EnglishIn the few patients who fail to respond to these conservative measures, judicious use of transfusion products may be indicated.
U nielicznych pacjentów, którzy nie zareagują na wymienione środki zachowawcze, może być wskazane wykonanie transfuzji przy zachowaniu środków ostrożności.
EnglishLast week, however, this group voted for increased penalties for those people who fail to use the official state language in the private sector.
W ubiegłym tygodniu grupa ta zagłosowała jednak za podwyższeniem kar nakładanych na osoby nieużywające języka urzędowego w działalności sektora prywatnego.
EnglishI must appeal to the authorities who fail to penalise this and even fail to address it, because cutting down forests has become common practice in the Czech Republic.
Apeluję do władz, które za to nie karzą, a nawet się tym nie zajmują, jako że wycinanie drzew stało się w Republice Czeskiej powszechną praktyką.
EnglishReadmission agreements lend credibility to our policy because people who fail to abide by our laws must be repatriated, with all due respect for their individual rights.
Porozumienia o readmisji dodają naszej polityce wiarygodności, ponieważ ludzie, którzy nie stosują się do naszych praw muszą być repatriowani, z należnym poszanowaniem dla ich praw.
EnglishRetreated patients who fail to achieve virological response at Week 12 are unlikely to become sustained virological responders after 48 weeks of therapy (see also section 5.1).
U pacjentów z nawrotem choroby w 12. tygodniu leczenia, jest mało prawdopodobne uzyskanie trwałej odpowiedzi wirusologicznej po 48 tygodniach terapii (patrz także punkt 5. 1).

Other dictionary words

English
  • who fail

Even more translations in the English-Japanese dictionary by bab.la.