"who failed" translation into Polish

EN

"who failed" in Polish

See the example sentences for the use of "who failed" in context.

Context sentences for "who failed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should not be arguing at this point about who is to blame for something or who failed to do what.
Nie powinniśmy spierać się, kto jest winien czemu, a kto czego nie zrobił.
Englished children (2 years of age and above) who failed to respond adequately to conventional therapies.
ob dorosłych lub dzieci (w wieku od 2 roku życia), u których nie zaobserwowano wystarczającej
EnglishDuring clinical trials, patients who failed to show a virologic response after 6 months of treatment (HCV- Me
prognostyczne (wiek > 40 lat, płeć męska, włóknienie wątroby z powstawaniem mostków). od
EnglishThere are limited data on salvage therapy on patients who have failed with Kaletra.
Dane dotyczące terapii ratunkowej w przypadkach, gdy leczenie produktem Kaletra okazało się nieskuteczne, są ograniczone.
Englishwho failed to show catch-up growth by 4 years of age or later.
nadążających ze wzrostem do 4 roku życia lub później
EnglishThere are limited data on salvage therapy on patients who have failed therapy with Kaletra.
Ograniczone są również dane dotyczące terapii ratunkowej w przypadkach, gdy leczenie produktem Kaletra okazało się nieskuteczne.
EnglishHow can someone who has failed in his own country now aspire to be in charge of supervision in Europe?
Jak to możliwe, że ktoś, kto poniósł klęskę w swoim własnym kraju aspiruje teraz do stanowiska kierowniczego w Europie?
EnglishWho failed to rescue the 600 Libyan refugees?
Kto nie uratował 600 libijskich uchodźców?
EnglishToday, we need to know why it has taken so long for action to be taken against those Member States who have failed.
Dziś musimy się dowiedzieć, dlaczego tak długo trwa podejmowanie działań wobec tych państw członkowskich, które zawiodły.
EnglishThat is also valid for Mr Mate, who failed to produce the evidence supporting his accusations in this very House.
Dotyczy to również pana Mate'a, który nie przedstawił dowodów na poparcie swoich podejrzeń przedstawionych na forum tej właśnie Izby.
EnglishWho failed in their duties?
EnglishThere is no experience of the use of emtricitabine in patients who are failing their current regimen or who have failed multiple regimens.
Brak doświadczenia w stosowaniu emtrycytabiny u pacjentów, u których bieżący tryb leczenia jest nieskuteczny lub u których zawiodły różne schematy leczenia.
EnglishMember States who have failed to present summaries will be subject to legal action as provided for in Article 226 of the founding Treaty.
Wobec tych państw członkowskich, które nie przedstawiły podsumowań, podjęte zostanie postępowanie prawne, o którym mowa w art. 226 traktatu założycielskiego.
EnglishI also believe that the Commission should draw up a list, once it has the information, and name and shame those who have failed to comply.
Uważam ponadto, że Komisja, kiedy już będzie miała wspomniane informacje, powinna sporządzić listę wskazującą i piętnującą tych, którzy nie przestrzegają prawa.
EnglishThe current European crisis was caused by those who irresponsibly allowed debt to mount up and those who failed to comply with the agreements made.
Bieżący kryzys europejski spowodowały podmioty, które w sposób nieodpowiedzialny pozwalały na narastanie długu i które nie zdołały dotrzymać przyjętych porozumień.
EnglishNot much has changed when the European Parliament has to choose the Commission President from a pool of failed politicians who have lost elections.
Niewiele się zmieni jeśli chodzi o konieczność wybierania przez Parlament Europejski Przewodniczącego Komisji spośród nieudolnych polityków, którzy przegrali wybory.
English1- An open-label, randomised, non-comparative multicenter study was conducted in patients who failed initial treatment with 400 or 600 mg imatinib.
U pacjentów, u których wstępne leczenie imatynibem w dawce 400 lub 600 mg było nieskuteczne przeprowadzono badanie otwarte, randomizowane, nieporównawcze wieloośrodkowe.
EnglishOne randomized non-comparative trial was conducted in chronic phase patients who failed initial treatment with 400 or 600 mg imatinib.
Przeprowadzono także jedno nieporównawcze badanie z randomizacją pacjentów w przewlekłej fazie, u których nie uzyskano odpowiedzi po wstępnym leczeniu imatynibem w dawce 400 lub 600 mg.
EnglishHycamtin as an infusion has been studied in more than 480 women with ovarian cancer who had failed one treatment with platinum-containing anticancer medicines.
Preparat Hyacamtin we wlewie dożylnym badano u ponad 480 kobiet z rakiem jajnika po niepowodzeniu jednego schematu leczenia przeciwnowotworowego obejmującego platynę.
EnglishThere is thus a possibility that somebody who does not have a licence, or who has failed a driving test or lost a licence, can obtain a licence through this rather dubious route.
Jest więc możliwe, że ktoś, kto nie ma prawa jazdy albo kto nie zdał egzaminu bądź stracił prawo jazdy może je uzyskać w taki oto podejrzany sposób.

Other dictionary words

English
  • who failed

In the Hungarian-English dictionary you will find more translations.