"who fall" translation into Polish

EN

"who fall" in Polish

See the example sentences for the use of "who fall" in context.

Context sentences for "who fall" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPerhaps it will be Berlusconi's Italy who will fall overboard first and have to rediscover the lira.
Być może Włochy Berlusconiego zrezygnują jako pierwsze i na nowo odkryją lira.
EnglishThere are hundreds of thousands, indeed millions of people who fall into that category.
Setki tysięcy, a nawet miliony osób należą do tej kategorii.
EnglishI'm not a glorious and fantastic-looking woman, who men fall down, you know, when she walks in a room.
Nie jestem piękną i fantastyczną kobietą dla której mężczyźni tracą głowę kiedy wchodzi do pokoju.
EnglishIf there are detainees who fall into neither of these two categories, then they should be freed and sent home.
Jeżeli istnieją osadzeni, którzy nie należą do żadnej z tych dwóch kategorii, należy ich uwolnić i wysłać do domu.
EnglishThis type of regulation is the only one that can make a difference for all vulnerable people who might fall prey to trafficking.
Tylko ten rodzaj regulacji może pomóc wszystkim obywatelom, którzy mogą paść ofiarą handlu ludźmi.
EnglishThe ageing of Europe's population is linked to an increase in the number of people who fall victim to age-related diseases.
Starzenie się Europy wiąże się ze wzrostem liczby zachorowań na choroby psychiczne typowe dla wieku starczego.
EnglishThe second target group in society is women, women who fall victim to temporary contracts and who are underpaid.
Druga grupa docelowa społeczeństwa to kobiety, będące ofiarami umów na czas określony i często wynagradzane niżej niż mężczyźni.
EnglishWe must do all that is in our power to help sufferers and to minimise the number of those who fall prey to the disease in future.
Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc cierpiącym i zminimalizować liczbę zachorowań w przyszłości.
EnglishWe all have to deal with the mystery of death, the world that waits beyond death, the elders who fall away into their elderly years.
Wszyscy musimy zmierzyć się z tajemnicą śmierci, światem, który czeka nas po śmierci, z tym, że starsi ludzie wkraczają w podeszły wiek.
EnglishIt met fierce opposition among those revisionist forces who still perceive the fall of the USSR as the worst catastrophe of the 20th century.
Napotkał on gwałtowny sprzeciw ze strony przedstawicieli tych rewizjonistycznych sił, które wciąż postrzegają upadek ZSRR jako najgorszą katastrofę XX wieku.
EnglishShame on us who welcomed the fall of the wall in Germany with tears of joy, but who are now prisoners and accomplices of other walls and other ghettos!
Wstydźmy się, my którzy świętowaliśmy upadek muru w Niemczech ze łzami szczęścia, a obecnie jesteśmy więźniami i współwinnymi innych murów i innych gett!
EnglishThe EGF's purpose is to assist workers who fall victim to company relocation and is vital in facilitating access to a new job.
Celem EFG jest wspieranie pracowników, którzy ucierpieli w związku z przeniesieniem produkcji; fundusz odgrywa też zasadnicze znaczenie w ułatwianiu dostępu do nowych miejsc pracy.
EnglishTherefore, we should do everything in our power to help the people who fall victim to criminal trafficking within and outside the Union live a more dignified life.
Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by pomóc tym, którzy padają ofiarami przestępczego handlu ludźmi w UE i poza nią, by mogli oni żyć godnie.
EnglishIn a country that has been called 'a human rights desert' by Human Rights Watch, it is mainly women who fall victim to numerous forms of discrimination in private and public life.
W kraju nazywanym przez Human Rights Watch "pustynią praw człowieka” to przede wszystkim kobiety padają ofiarą licznych form dyskryminacji w życiu prywatnym i publicznym.

Other dictionary words

English
  • who fall

Search for more words in the English-Hindi dictionary.