"who feel" translation into Polish

EN

"who feel" in Polish

See the example sentences for the use of "who feel" in context.

Similar translations for "who feel" in Polish

who pronoun
feel noun
Polish
to feel verb

Context sentences for "who feel" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThose who do not feel it are farmers and, in particular, smallholders.
Nie odczuwają go jednak rolnicy, a szczególnie drobni producenci rolni.
EnglishThere are also Europeans living there - people who want to feel they live in a common Europe.
Żyją tam także Europejczycy, ludzie, którzy chcą mieć poczucie, że żyją we wspólnej Europie.
EnglishHowever, when prices fall, it is the farmers who feel the effects.
Jednakże gdy ceny spadają, to właśnie rolnicy odczuwają tego skutki.
EnglishYou see, at the more unequal end, it's about 15 percent of the population who feel they can trust others.
Jak widać, w społeczeństwach nierównych około 15% ludności czuje, że może ufać innym.
EnglishHere's this guy: "There are many men in Dawson at the present time who feel keenly disappointed.
Patrzcie na tego gościa: "W Dawson jest obecnie wielu ludzi, którzy czują się szczerze rozczarowani.
EnglishThere are others who feel they can't confront compassion anymore, and so they turn off the television and don't watch.
Niektórzy nie są już w stanie współczuć, więc wyłączają telewizor i nie oglądają.
EnglishIn any event there are already many of those who feel that a shift towards transformation is necessary.
W każdym razie wielu już wierzy, że przyjęcie podejścia prowadzącego do transformacji jest konieczne.
EnglishFor instance, you could find women who feel "addicted" in their 20s when it was cloudy in Bangladesh.
Możecie na przykład znaleźć 20-letnie kobiety, które w pochmurne dni w Bangladeszu czuły się "uzależnione".
EnglishWe want people who can feel the math instinctively.
Chcemy ludzi, którzy instynktownie czują matematykę.
EnglishI think that those politicians in the European Union who feel that terror can be fought without violence are mistaken.
Myślę, że ci politycy w Unii Europejskiej, którzy uważają, że można walczyć z terrorem bez przemocy, są w błędzie
EnglishThat's where you see some of the source, not from my fellow environmentalists, but from people who feel threatened by nuclear power.
Tam właśnie znajdziecie źródło, nie wśrod ekologów, ale wśród ludzi, którzy czują się zagrożeni energią atomową.
EnglishThis does not make him any less of a hero for many Ukrainians, who rightly feel humiliated by the majority of this House.
Nie umniejsza to jego wielkości jako bohatera w oczach wielu Ukraińców, którzy zasadnie czują się upokorzeni postawą większości tej Izby.
EnglishPresident-in-Office of the Council, I am one of those people who admire and feel affection for your country and for the Hungarian people.
Panie Urzędujący Przewodniczący Rady! Należę do osób, które podziwiają pański kraj oraz naród węgierski i żywią doń sympatię.
EnglishThe people who live there feel that either the EU legislation is not good, or compliance with it is inadequate.
Ludzie, którzy tam żyją, odnoszą wrażenie, że albo prawodawstwo Unii Europejskiej nie jest dobre, albo nie jest ono przestrzegane w stopniu dostatecznym.
EnglishWe hold the principle that we want a right of appeal for people who feel they have been unfairly treated in being subjected to data checks.
Wyznajemy zasadę, że chcemy, aby obywatelom przysługiwało prawo do skargi, jeżeli uznają, że objęcie ich danych kontrolą było niesłuszne.
EnglishThis has the undoubted advantage of reinforcing their legitimacy in the eyes of citizens who still feel that the EU is too far removed.
Niewątpliwą tego zaletą jest wzmocnienie ich legitymacji w oczach obywateli, którzy wciąż mają uczucie, że Unia Europejska jest zbyt od nich oddalona.
EnglishUnfortunately, help is not reaching people at risk of losing their job in time, and it is they who will feel the effects of the present crisis the longest.
Niestety nie trafia ona na czas do osób zagrożonych utratą swojego miejsca pracy, a to oni będą najdłużej odczuwać skutki obecnego kryzysu.
EnglishI am convinced that, even if this type of car is a bit more expensive, that everyone who buys it will feel they are investing in their own safety.
Jestem przekonana, że nawet jeśli będzie to samochód nieco droższy, każdy użytkownik kupując ten samochód poczuje, że inwestuje we własne bezpieczeństwo.
EnglishWe can turn the inevitable outcomes, and transform the quality of life for millions of lives who look and feel rather like us, when you're up close.
Możemy wpłynąć na nieuniknione rezultaty i zmienić jakość życia milionów istnień, które wyglądają i czują tak jak my, gdy jesteś na tyle blisko, by to zobaczyć.
EnglishIt is you yourselves in particular, as the democratically elected representatives of Europe's nations, who feel the responsibility for this process most acutely.
To właśnie państwo w szczególności, jako demokratycznie wybrani przedstawiciele narodów Europy, macie poczucie ogromnej odpowiedzialności za ten proces.

Other dictionary words

English
  • who feel

More translations in the English-Korean dictionary.