"who give" translation into Polish

EN

"who give" in Polish

See the example sentences for the use of "who give" in context.

Context sentences for "who give" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are thousands of childless couples who could give a future to these children.
Są tysiące bezdzietnych par, które mogłyby zapewnić przyszłość tym dzieciom.
EnglishOur respect should go to those who did not give in and conducted themselves with honour.
Nasz szacunek należy się osobom, które się nie poddały i postępowały z honorem.
EnglishThere are 16 Members who wish to give an explanation of vote.
Szesnastu posłów chce złożyć wyjaśnienia dotyczące swego sposobu głosowania.
EnglishThe United States -- a large country -- each year, 7,000 mothers with HIV who give birth to a child.
W Stanach Zjednoczonych - ogromnym kraju - każdego roku, 7000 kobiet z HIV rodzi dziecko.
EnglishI think any of us who give talks, teach or speak on the subject witness this phenomenon.
Myślę, że każdy z nas, kto przemawia, naucza lub rozmawia na ten temat, jest świadkiem tego zjawiska.
EnglishAnd if ye have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own?
A jeźliście w cudzem wiernymi nie byli, któż wam da, co waszego jest?
EnglishI should like to read exactly what one Japanese worker said who was able to give a short interview.
Chciałabym odczytać dokładne słowa japońskiego robotnika, z którym przeprowadzono krótki wywiad.
EnglishThey are the people who are in control of taxpayers' monies and they are the people who must give the responses.
To one sprawują pieczę nad pieniędzmi obywateli i są zobowiązane odpowiednio reagować.
EnglishWe cannot claim that abortion is a miraculous remedy for all the problems of women who have to give birth.
Nie możemy twierdzić, że aborcja jest cudownym lekarstwem na wszystkie problemy kobiet w ciąży.
EnglishThe same fellow Members who seek to give lessons in democracy have, of course, complained about this, too.
Ci sami posłowie, którzy próbują udzielać lekcji demokracji, oczywiście skarżyli się z tego powodu.
EnglishAll right, those of you, I imagine most of you who would not give him the golf cart worry about an unfair advantage.
Jazda wózkiem golfowym. ~~~ Dobrze zatem osoby które są przeciw martwi niesprawiedliwa przewaga.
EnglishFor in death there is no remembrance of thee: In Sheol who shall give thee thanks?
EnglishIn what other areas do employees who speak immigrant languages give companies tangible economic advantages?
W jakich innych zakresach pracownicy ze znajomością języków migrantów przynoszą przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne?
EnglishIt has been shown that a patient who is cared for at home needs three carers, who generally have to give up their jobs.
Wykazano, że chory otrzymujący opiekę w domu wymaga trzech opiekunów, którzy z zasady muszą rezygnować z pracy.
EnglishI say popular solidarity because, in Europe, as elsewhere, it is very often those who have little who give the most.
Używam określenia "solidarność ludzi”, jako że w Europie, i nie tylko, często ci, którzy mają niewiele, dają najwięcej.
EnglishHe asked me who would give back to his eyes the light of hope, the light of life and to his people the light of freedom and peace.
Zapytał mnie, kto zwróci jego oczom światło nadziei, światło życia, a jego rodakom światło wolności i pokoju.
EnglishI assure you that such comments will be forwarded to Commissioner Ferrero-Waldner, who will certainly give them due consideration.
Zapewniam, że uwagi te zostaną przekazane komisarz Ferrero-Waldner, która oczywiście poświęci im należytą uwagę.
EnglishWomen who give birth to albino babies are forced into divorce.
Aby doszło do ujawnienia defektu oboje rodziców musi być nosicielami tego genu.
EnglishIt was Mr Dumont who said 'give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime'.
To pan Dumont powiedział "daj człowiekowi rybę, nakarmisz go na jeden dzień, naucz do łowić ryby, nakarmisz go na całe życie”.
EnglishIt is the European citizens in the countryside who take care of our forests, rivers and lakes and who give us food, clean air and water.
To europejscy obywatele z obszarów wiejskich dbają o nasze lasy, rzeki i jeziora oraz zapewniają nam żywność, czyste powietrze i wodę.

Other dictionary words

English
  • who give

Have a look at the Czech-English dictionary by bab.la.