"who go" translation into Polish

EN

"who go" in Polish

See the example sentences for the use of "who go" in context.

Context sentences for "who go" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are people who try to go too fast and then trip over their own feet.
Są tacy, którzy próbują iść za szybko, a potem potykają się o własne nogi.
EnglishAnd these girls who go around teaching about safe sex and HIV were known as Mother Theresa.
Potem dziewczyny nauczające o bezpiecznym seksie dostały przydomek "Matki Teresy".
EnglishI gazed with envy at my fellow students who were able to go to Paris for work experience.
Z zazdrością patrzyłam na moich kolegów, którzy mogli wyjeżdżać do Paryża na praktyki.
EnglishWell babies will fake a cry, pause, wait to see who's coming and then go right back to crying.
Niemowlęta udają płacz, przestają, patrzą, czy ktoś idzie i zaraz znów płaczą.
EnglishNevertheless, I am among those who think we should go further.
Niemniej należę do tych osób, które uważają, że powinniśmy pójść o krok dalej.
EnglishI am not somebody who can go out and give my personal views.
Nie jestem kimś, kto może pokazać się i przedstawić swoje osobiste przekonania.
EnglishPeople who were inspired to go down to the streets and to raise their voices, they tried to kill.
Ludzi, którzy skłonni byli wyjść na ulicę, i głośno domagać się swego, próbowano zabić.
EnglishIt was I who decided to go for agreement because we were getting everything I wanted.
To ja postanowiłem dążyć do osiągnięcia porozumienia, ponieważ dostawaliśmy wszystko, o co zabiegałem.
EnglishTo call to them that pass by, Who go right on their ways:
Aby wołała na idących drogą, którzy prosto idą ścieszkami swemi, mówiąc:
EnglishBut the rest, who succumb into it, go through everyday torture.
Ale reszta, która się poddaje, codziennie przechodzi tortury.
EnglishAnd I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us?
Potemem słyszał głos Pana mówiącego: Kogoż poślę?
EnglishWe must endeavour to attract them back, because 7 out of 10 who go to the USA remain there.
Musimy podjąć próbę skłonienia ich do powrotu, ponieważ 7 na 10 osób, które wyjeżdżają do USA, pozostaje tam.
EnglishIt turns out there are real people who go out and search for extraterrestrials in a very scientific way.
Okazuje się, że są prawdziwi ludzie, którzy poszukują życia pozaziemskiego w bardzo naukowy sposób.
EnglishOr maybe you're the only one who had to go to the bathroom."
Albo może jedyną, która musiała skorzystać z łazienki."
EnglishI would like to remind all those who hoped to go further, that this is a compromise, a dynamic compromise.
Pragnę przypomnieć wszystkim, którzy mieli nadzieję pójść dalej, że jest to kompromis, kompromis dynamiczny.
EnglishHe said, "To those who have to go without two meals a day, God can only appear as bread."
Powiedział w Indiach: "Tym, którzy muszą obyć się bez dwóch posiłków dziennie, Bóg może pojawić się tylko pod postacią chleba.
EnglishThere are huge social issues involved where people who have an addiction go beyond what they should do.
Kiedy osoby uzależnione przekraczają granice tego, jak powinny postępować, powoduje to ogromne problemy społeczne.
EnglishWhat you find is the people who go from high choice to low choice, they're hitting that default button over and over and over again.
Ci, którzy zaczęli wybór od najtrudniejszej decyzji, ciągle wybierali opcję standardową.
EnglishAt the moment we have citizens who go into a maze.
Dziś nasi obywatele poruszają się po labiryncie.
EnglishThe 10% margin is part of our compromise because there were other Members who wished to go much further.
Margines w wysokości 10% to część naszego kompromisu, ponieważ byli inni posłowie, którzy chcieli posunąć się dużo dalej.

Other dictionary words

English
  • who go

Even more translations in the Czech-English dictionary by bab.la.