"who had" translation into Polish

EN

"who had" in Polish

See the example sentences for the use of "who had" in context.

Similar translations for "who had" in Polish

who pronoun
to have verb

Context sentences for "who had" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe other two are UNHCR refugees who had already obtained asylum in Norway.
Kolejni dwaj skazańcy są uchodźcami UNHCR, którzy otrzymali już azyl w Norwegii.
EnglishAnd Segub begat Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead.
A Segub spłodził Jaira, który miał dwadzieścia trzy miast w ziemi Galaadskiej.
EnglishLittle by little, women who had been forced into prostitution spoke out publicly.
Zmuszane do prostytucji kobiety stopniowo zaczęły publicznie zabierać głos.
EnglishIt wasn't the resume of breaking this record here, it was more like, who had I become?
Nie chodziło o podsumowanie pobitych rekordów lecz raczej o to, kim się stałam.
EnglishIt concerned Mr Jay Lee, who had been a member of ASLEF and the British National Party.
Dotyczyła ona pana Jaya Lee, członka ASLEF i Brytyjskiej Partii Narodowej (BNP).
EnglishThe woman who as a child had skipped with him through fields and broken his heart.
Kobieta, która będąc dzieckiem ganiała z nim po polach i złamała mu serce.
EnglishI thought it was the questioner who had a supplementary, plus two other Members.
Sądziłam, że autor pytania oraz dwaj inni posłowie mają prawo do pytania uzupełniającego.
EnglishWe did this experiment with a group of patients who had anterograde amnesia.
Ten eksperyment przeprowadziliśmy z grupą pacjentów cierpiących na amnezję następczą.
EnglishShe was the daughter of a very, very famous Dutch painter who had made his fame in England.
Była córką bardzo znanego holenderskiego malarza, który odniósł sukces w Anglii.
EnglishThe survival rate was higher in patients who had developed the disease later in life.
Współczynnik przeżycia był wyższy u pacjentów, u których choroba rozwinęła się później.
English(SL) I am one of the few who recently had an opportunity to visit Tibet.
(SL) Jestem jedną z nielicznych osób, które miały ostatnio możliwość odwiedzić Tybet.
EnglishSyncope occurred in a fasting adult who had taken doxazosin 16 mg.
U dorosłego chorego, który zażył na czczo 16 mg doksazosyny, wystąpiło omdlenie.
EnglishThere was also a reduction in the patients who had a stent inserted.
Zmniejszenie zagrożenie zauważono również u pacjentów ze wszczepionym stentem.
EnglishAfter all, it is they who have had to spend large amounts of money on bailing out the banks.
Przecież to właśnie one musiały wydać ogromne kwoty pieniędzy na uratowanie banków.
EnglishAnd a certain man was there, who had been thirty and eight years in his infirmity.
A był tam niektóry człowiek trzydzieści i ośm lat chorobą złożony.
Englishto the end that we should be unto the praise of his glory, we who had before hoped in Christ:
Abyśmy my byli ku chwale sławy jego, którzyśmy pierwej nadzieję mieli w Chrystusie,
EnglishI knew another young man, though, who had PH who died while waiting for one.
Znałam innego młodego mężczyznę z nadciśnieniem płucnym, który zmarł czekając na przeszczep.
EnglishIts main measure of effectiveness was the proportion of patients who had movement symptoms.
Główną miarą skuteczności był odsetek pacjentów, u których występowały objawy ruchowe.
EnglishThey forgat God their Saviour, Who had done great things in Egypt,
Zapomnieli na Boga, wybawiciela swego, który czynił wielkie rzeczy w Egipcie;
EnglishThere was also a reduction in the patients who had a stent inserted.
Zmniejszenie ryzyka zaobserwowano też u pacjentów ze wszczepionym stentem.

Other dictionary words

English
  • who had

Even more translations in the Danish-English dictionary by bab.la.