"who has" translation into Polish

EN

"who has" in Polish

See the example sentences for the use of "who has" in context.

Similar translations for "who has" in Polish

who pronoun
to have verb
ha noun
Polish
ha interjection
Polish

Context sentences for "who has" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTaking the example of the antiviral drugs: who has, and who does not have, these?
Weźmy choćby przykład leków przeciwwirusowych: kto je ma, a kto ich nie ma?
EnglishI would like to thank the rapporteur, who has done a good job, and my fellow Members.
Chcę podziękować sprawozdawcy, który wykonał dobrą robotę, oraz szanownym posłom.
EnglishThis is the case of Mumia Abu-Jamal, who has been on death row for over 20 years.
To sprawa Mumii Abu-Jamala, który oczekuje na wykonanie kary śmierci od około 20 lat.
EnglishThis should reassure everyone who has a stake in the resolution of the issue.
Powinno to uspokoić wszystkich, którym zależy na rozwiązaniu przedmiotowej kwestii.
EnglishSo then how can you tell who in your family has the flu if everybody is taking Tamiflu?
Więc jak rozpoznasz, kto w rodzinie ma grypę, jeśli wszyscy będą brali Tamiflu?
EnglishRamzan Kadyrov, who has assumed power in Chechnya, does not contribute to stability.
Ramzan Kadyrow, który przejął władzę w Czeczenii, nie przyczynia się do stabilizacji.
EnglishWe do need to know who has a stake in trying to shape the outcome of a decision.
Musimy wiedzieć, kto bierze udział w kształtowaniu ostatecznej decyzji.
EnglishSo, the way we study that is, let's say we find a child who has light sensitivity.
Badamy to w ten sposób, że znajdujemy dziecko cierpiące na światłowstręt.
EnglishI hope that there is no one in this Chamber who hates what he has implied about us.
Mam nadzieję, że nikt z tu obecnych nie znienawidził go za to, co insynuował wobec nas.
EnglishI should like to thank everyone who has underlined the importance of this.
Chciałabym podziękować wszystkim, którzy zwracali uwagę na znaczenie tych zagadnień.
Englishhas a close contact such as a household member who has a weakened immune system, e.g., a
ma bliski kontakt z osobą z osłabionym układem immunologicznym, np. osobą z chorobą
EnglishWell, there can no longer be much doubt over who has the power: we do - we Eurocrats.
Cóż, nie ma już raczej wątpliwości, kto ma władzę: mamy ją my - eurokraci.
EnglishI would also like to warmly welcome the new president who has taken the chair.
Chciałbym również gorąco powitać nowego przewodniczącego, który zaczął kierować obradami.
EnglishThis is a pro-amateur, or pro-am media critic who has this high fan-out rate.
Jest to zawodowy amator, krytyk medialny, wiele z jego opinii odbija się szerokim echem.
EnglishNow who has given you the right to describe peoples as democratic or undemocratic?
Kto dał panu prawo do określania narodów jako demokratycznych lub nie?
English(SV) I would like to thank the rapporteur, who has done an excellent job.
(SV) Chciałbym podziękować sprawozdawczyni, która wykonała znakomitą pracę.
EnglishThank you to everyone who has been working with me on this legislation.
Dziękuję wszystkim, którzy współpracowali ze mną nad tym nowym aktem prawnym.
EnglishI would like to thank everyone who has taken part in the debate tonight.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy wzięli dziś wieczorem udział w debacie.
EnglishThis is also addressed to Mrs Doyle, and to Mr Herrero, who has left.
Słowa te kieruję także do pana posła Doyle'a i pana posła Herrero, który wyszedł.
EnglishI would like to thank everyone who has collaborated on this package.
Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które współpracowały przy tym pakiecie.

Other dictionary words

English
  • who has

Search for more words in the English-Vietnamese dictionary.