"who have already" translation into Polish

EN

"who have already" in Polish

See the example sentences for the use of "who have already" in context.

Similar translations for "who have already" in Polish

who pronoun
to have verb
already adverb

Context sentences for "who have already" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe understand those farmers who have already invested money in modernising cages.
Rozumiemy tych rolników, którzy już zainwestowali w modernizację klatek.
EnglishMany have taken the floor who have already been excellent chief observers.
Wielu spośród dzisiejszych mówców brało udział w tego rodzaju misjach.
EnglishThis would reduce the direct payment to farmers who have already budgeted for this money.
Zmniejszyłoby to płatności bezpośrednie dla rolników, którzy uwzględnili już te środki w swoich dochodach.
EnglishI cannot grasp why those who have already benefited from the Fund are now withholding their approval.
Nie mogę pojąć, dlaczego osoby, które już skorzystały z tego funduszu, teraz wstrzymują swoje poparcie dla niego.
EnglishIt is also important to give the right kind of help to women, and to people who have already become the victims of violence.
Istotna jest także odpowiednia pomoc kobietom, osobom, które już stały się ofiarami przemocy.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the Members who have already spoken have said practically everything.
(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Posłowie, którzy już przemawiali powiedzieli już praktycznie wszystko.
EnglishWith this plan, Member States who have already ratified the Lisbon Treaty would not have to do so again.
Dzięki temu planowi państwa członkowskie, które już ratyfikowały traktat lizboński, nie musiałyby czynić tego powtórnie.
EnglishAnd that's going to be followed by a short clip of people who have already contributed to the project talking about it briefly.
Następnie pojawi się urywek, ukazujący ludzi, którzy przyczynili się dla projektu, mówiących o nim krótko.
EnglishInstead, it encourages either the large record companies or those who have already earned a lot from their recordings.
Jest to natomiast korzystne dla dużych firm fonograficznych lub tych, którzy już dużo zarobili na swoich nagraniach.
EnglishIt is particularly ironic that states who have already achieved a great deal in this area are being given additional ambitious tasks.
Paradoksalnie państwa, które maja już duże osiągnięcia w tym obszarze otrzymują dodatkowe ambitne zadania.
English. - Madam President, I would like to thank my colleagues who have already contributed.
w imieniu grupy ALDE. - Pani przewodnicząca! Chciałbym podziękować koleżankom i kolegom posłom, którzy dotychczas zabrali głos.
English(EL) Madam President, I do not think it is necessary to repeat what we have just heard from Members who have already spoken.
(EL) Pani przewodnicząca! Nie sądzę, aby konieczne było powtarzanie tego, co właśnie usłyszeliśmy od moich przedmówców.
EnglishAre there any users of smart phones who have already attempted to take legal proceedings against their service providers?
Czy są jacyś użytkownicy telefonów typu smart phone, którzy próbowali wstępować na drogę prawną przeciwko swoim usługodawcom?
EnglishI should like to make a few suggestions, starting at European level, which might frighten some who have already spoken.
Chciałabym przedstawić kilka sugestii, zaczynając od szczebla europejskiego, co może przestraszyć tych, którzy już zabrali głos.
EnglishPREZISTA is used to treat adults who are infected by HIV and who have already used other antiretroviral medicines.
Lek PREZISTA stosowany jest w leczeniu osób dorosłych zakażonych wirusem HIV, które były już leczone innymi lekami przeciwretrowirusowymi.
EnglishI welcome that increased level of restructuring aid will be paid to those who have already quit beet production.
Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że wyższa kwota pomocy restrukturyzacyjnej zostanie wypłacona tym, którzy zrezygnowali już z produkcji buraka.
EnglishThe richness of adolescence can and should receive the support of those who are older, who love them and who have already been there.
Bogactwo dorastania powinno uzyskać wsparcie ze strony tych, którzy są starsi, kochają ich i byli już w takiej sytuacji.
EnglishPremature infants who have already been transfused by the start of treatment with NeoRecormon are not likely to benefit as much as untransfused infants.
Leczenie preparatem NeoRecormon należy rozpocząć tak szybko, jak to możliwe, najlepiej w 3. dniu życia.
EnglishI would stress the case of Cuba, whose government sent doctors and specialised personnel who have already treated more than 50 000 people for cholera.
Na przykład władze Kuby przysłały lekarzy i specjalistów, którzy zapewnili leczenie ponad 50 tysiącom chorych na cholerę.
EnglishOsama bin Laden and al-Qaeda are terrorists who have already committed terrorist acts worldwide and intend to commit more in the future.
Osama bin Laden i Al-Kaida to terroryści, którzy przeprowadzali już zamachy terrorystyczne na całym świecie i w przyszłości mają zamiar przeprowadzić dalsze.

Other dictionary words

English
  • who have already

Translations into more languages in the bab.la English-Chinese dictionary.