"who have done" translation into Polish

EN

"who have done" in Polish

See the example sentences for the use of "who have done" in context.

Context sentences for "who have done" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to thank all the speakers and all the rapporteurs, who have done a good job.
Dziękuję wszystkim przedmówcom oraz sprawozdawcom, którzy wykonali świetną pracę.
EnglishI also think of the humanitarian organisations who have done an incredible amount of work.
Myślę także o organizacjach humanitarnych, które wykonały potężną pracę.
EnglishFinally, a big thank you to all of the other members of staff, who have done a fantastic job.
Na koniec składam wielkie podziękowania wszystkim pracownikom, którzy wykonali fantastyczną pracę.
English(LT) Mr President, I would like to congratulate the rapporteurs, who have done an excellent job.
(LT) Panie Przewodniczący! Pragnę pogratulować sprawozdawczyni, która wykonała znakomitą pracę.
EnglishAll right, so the best way to do this stuff is to look at our betters, look at people who have done this before.
Najlepiej przyjrzeć się jak to robia najlepsi, ludzie doświadczeni.
English(Laughter) And then look at people who have done business in India, you'll see the exasperation on their faces.
(Śmiech) A potem spójrzcie na ludzi, którzy prowadzili w Indiach biznesy - na ich twarzach ujrzycie poirytowanie.
English. - Mr President, I should like principally to thank the Members who have done a wonderful job.
komisarz. - Panie przewodniczący! Chciałabym szczególnie podziękować posłom, którzy wykonali tę wspaniałą pracę.
EnglishSome clinicians advocate concomitant behavioural psychotherapy for patients who have done well on pharmacotherapy.
Niektórzy specjaliści zalecają jednoczesną psychoterapię behawioralną u pacjentów dobrze odpowiadających na leczenie farmakologiczne.
EnglishOne could say that you have benefited from diplomats who have done their job well and that the importance of the rotating Presidency has decreased since the Treaty of Lisbon.
Można powiedzieć, że posłużyliście się sprawną służbą dyplomatyczną, a znaczenie rotacyjnej prezydencji zmalało od czasu traktatu lizbońskiego.
English(DE) Madam President, Mr Dalli, ladies and gentlemen, I would like to congratulate the rapporteur and also the shadow rapporteurs who have done an excellent job.
(DE) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu Dalli, Panie i Panowie! Chciałbym pogratulować sprawozdawczyni, a także kontrsprawozdawcom, którzy wykonali wspaniałą pracę.
EnglishWe have had to deal with a number of governments, including some from your party, who have done nothing but sit here and call home to find out if they were still in office.
Mieliśmy już do czynienia z wieloma rządami, w tym sprawowanymi przez Pańską partię, które nieustannie wydzwaniały stąd do siebie, by sprawdzić, czy jeszcze rządzą.
EnglishIn that respect, I would like to thank the shadow rapporteurs, in particular, who have done a good job and, as a result, we have before us today the report in its present form.
Pod tym względem chciałbym szczególnie podziękować kontrsprawozdawcom, którzy wykonali świetną pracę, w wyniku czego mamy dziś przed sobą sprawozdanie w obecnej formie.
English(ET) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I thank the rapporteur and the Committee who have done a great job on simplifying and updating these complex provisions.
Panie komisarzu, panie i panowie! Dziękuję sprawozdawcy i komisji, która wykonała znakomitą pracę nad uproszczeniem i uaktualnieniem tych skomplikowanych aktów prawnych.

Other dictionary words

English
  • who have done

More translations in the Danish-English dictionary.