"who have the right to" translation into Polish

EN

"who have the right to" in Polish

See the example sentences for the use of "who have the right to" in context.

Similar translations for "who have the right to" in Polish

who pronoun
to have verb
the article
the conjunction
Polish
right noun
right adjective
right adverb
to preposition
Polish
to conjunction

Context sentences for "who have the right to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPeople who have no right to be called human rights defenders are often being nominated for cash prizes.
Do nagród finansowych często nominowani są ludzie, którzy nie mają prawa mienić się obrońcami praw człowieka.
EnglishIt is you, Commissioner, who have the right according to the Espoo Convention to defend the non-territorial part of the Baltic.
Panie komisarzu! Zgodnie z konwencja z Espoo to pan ma prawo bronić pozaterytorialnych wód Bałtyku.
EnglishLet us therefore be brave and responsible, and let us help all those who have the right to live in a safer Europe.
A zatem bądźmy odważni i odpowiedzialni i pomóżmy wszystkim tym, którzy mają prawo do życia w bezpieczniejszej Europie.
EnglishIn any case, I should ask the proposer to modify the amendment with the words 'those who have the right of asylum'.
W każdym razie zwracam się do autora wniosku o zmianę poprawki poprzez wprowadzenie sformułowania "osoby mające prawo do azylu”.
EnglishIt would be a deceit practised on the peoples of Member States who have a right to decide independently on a matter of such importance.
Byłoby to oszustwo wobec społeczeństw państw członkowskich, które mają prawo samodzielnie decydować w tak ważnej kwestii.
EnglishIt should especially hold true for European citizens who have the right to move and reside freely within the EU.
Powinno ono być szczególnie prawdziwe w przypadku obywateli europejskich, którzy mają prawo swobodnie przemieszczać się i mieszkać na terenie UE.
EnglishThere must be uniform border controls so that people who have a right to international protection can get access more easily.
Należy wprowadzić jednolite kontrole graniczne, tak aby osoby, którym przysługuje prawo do międzynarodowej ochrony, miały zapewniony łatwiejszy dostęp.
EnglishCultural assets and works of art represent the heritage of the citizens of Member States, who have every right to be able to visit and admire them.
Dobra kultury i dzieła sztuki stanowią dziedzictwo obywateli państw członkowskich, którzy mają pełne prawo zobaczenia i podziwiania ich.
EnglishWhy do people who have the right to initiate changes to the law not do it, yet, at the same time, justify their mistakes with the lack of reforms?
Dlaczego ludzie, którzy mają prawo do inicjowania zmian prawa, nie korzystają z niego, a mimo to usprawiedliwiają swoje błędy brakiem reform?
EnglishThose stations are an understandable cause of concern to the people of Ireland, who have a right to be given accurate and up-to-date information about them.
Te elektrownie stanowią zrozumiałą przyczynę niepokoju narodu irlandzkiego, który ma prawo otrzymać dokładne i aktualne informacje o nich.
EnglishWe must remember that our objective should always be the good of humanity and in this case that of consumers, who have the right to expect us to protect their interests.
Musimy pamiętać, że naszym celem zawsze powinno być dobro człowieka, w tym przypadku konsumenta, który ma prawo oczekiwać od nas ochrony.
EnglishIt would clearly seem that the agitation of the members of the United Nations Security Council, who have the right of veto, plus Germany, is no longer enough to shake things up.
Wydaje się oczywiste, że niepokój członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, którzy dysponują prawem weta, oraz Niemiec, nie wystarcza już, by zmienić sytuację.
EnglishI should rather say 'those who have the right of asylum', because 'who request' is too dangerous, as there is the risk that anyone can request the right of asylum.
Moim zdaniem powinna ona brzmieć "osób mających prawo do azylu”, ponieważ "starających się” jest zbyt niebezpieczne, jako że istnieje ryzyko, że wszyscy mogą zażądać azylu.

Other dictionary words

English
  • who have the right to

In the English-Finnish dictionary you will find more translations.