"who hold" translation into Polish

EN

"who hold" in Polish

See the example sentences for the use of "who hold" in context.

Context sentences for "who hold" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe government will simply have to enter into dialogue with people who hold dissenting views.
Rząd będzie musiał zwyczajnie nawiązać dialog z ludźmi o odmiennych poglądach.
EnglishI speak on behalf of all those who hold you in high esteem.
Mówię to w imieniu wszystkich tych, którzy darzą Panią wielkim szacunkiem.
EnglishThe number of Members who hold opinions of this kind has increased.
Liczba posłów, którzy podzielają tego rodzaju opinie, wzrosła.
EnglishI know that there were some who wanted to hold talks but were not allowed to - that, too, was a mistake.
Wiem, że były tam osoby, które chciały prowadzić rozmowy, lecz nie pozwolono im. To również był błąd.
EnglishThey are responsible, because it is they who hold power.
Oni odpowiadają, bo to oni sprawują władzę.
EnglishI therefore call for more professionalism and better salaries for those who hold the lives of maritime passengers in their hands.
Stąd też apeluję o większy profesjonalizm i lepsze wynagradzanie tych, w rękach których spoczywa los pasażerów żeglugi morskiej.
EnglishNot to you personally, but to everyone who has ever held your office, and possibly also to some of those who will hold it in the future.
Nie panu osobiście, ale wszystkim, którzy kiedykolwiek pełnili pańską funkcję i być może również niektórym spośród tych, którzy będą ją pełnić w przyszłości.
EnglishFor my part, I think that strong States are necessary to build a strong Europe because it is only the strong who are able to hold out their hand and make compromises.
Moim zdaniem silne państwa są potrzebne do budowania silnej Europy, gdyż tylko silni potrafią wyciągnąć dłoń i pójść na kompromis.
EnglishSo let us be transparent, let us be clear and let us have respect for those who hold a different view to those who sit in this Parliament.
Bądźmy więc przejrzyści, stawiajmy sprawy jasno i z szacunkiem odnośmy się do tych, którzy prezentują opinie odmienne od poglądów osób zasiadających w tym Parlamencie.
EnglishThose who hold the key to the Lisbon Strategy's success, namely the Member States, must come up with the resources to achieve the aims they have set.
Państwa członkowskie, mające klucz do sukcesu strategii lizbońskiej, muszą zacząć wykorzystywać odpowiednie zasoby, aby osiągać cele, które sobie wyznaczyły.
English. - (PT) In this debate, those who hold responsibility within the European Union remain far removed from the real problems of citizens.
na piśmie. - (PT) W tej debacie osoby zajmujące odpowiedzialne stanowiska w ramach Unii Europejskiej znajdują się bardzo daleko od prawdziwych problemów obywateli.
EnglishIn a democratic parliament, no speaker may be prevented from expressing his or her views by means of systematic heckling by colleagues who hold differing views.
W demokratycznym parlamencie żaden z mówców nie powinien być pozbawiany możliwości przedstawienia swoich poglądów zagłuszany okrzykami posłów mających inne zdanie.
EnglishThanks to this report, all third-country nationals who hold a long-stay visa will have the right to travel anywhere in Europe for six months a year.
Dzięki temu sprawozdaniu obywatele krajów trzecich, posiadający wizy długoterminowe, będą mieli prawo do swobodnego przemieszczania się po całej Europie przez sześć miesięcy w roku.
EnglishI did so because I believe that it is important to guarantee refugees the same rights as citizens from third countries who hold a long-term residence permit.
Postąpiłem w ten sposób, ponieważ moim zdaniem ważne jest zagwarantowanie uchodźcom takich samych praw, jak obywatelom państw trzecich, będących rezydentami długoterminowymi.
EnglishSome in favour of modernisation, not least their leader Stalin, considered the individual right to life of people who hold different views completely insignificant.
Niektórzy popierający modernizację, w tym przede wszystkim Stalin, uważali indywidualne prawo do życia ludzi posiadających odmienne poglądy za niemające żadnego znaczenia.
EnglishWe who hold political responsibility in Europe must address this situation with a common response based on respect for the dignity and fundamental rights of the immigrants.
My, którzy w Europie ponosimy odpowiedzialność polityczną powinniśmy zająć się tą sytuacją poprzez podjęcie wspólnych działań z poszanowaniem godności i podstawowych praw imigrantów.
EnglishI know that there are others who hold a different view from the one that I hold, but I do not believe that we can afford to wait 50, 60 or 70 years to find out who was right or who was wrong.
Wiem, że niektórzy mają odmienne poglądy od moich, ale nie wydaje mi się, abyśmy mogli sobie pozwolić na czekanie przez 50, 60 czy 70 lat, aby stwierdzić, kto miał rację, a kto nie.

Other dictionary words

English
  • who hold

Search for more words in the Hungarian-English dictionary.