"who is also" translation into Polish

EN

"who is also" in Polish

See the example sentences for the use of "who is also" in context.

Similar translations for "who is also" in Polish

who pronoun
is verb
Polish
to be verb
also adverb
also conjunction
Polish

Context sentences for "who is also" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd you may feel like this character, who is also just doing it for its own sake.
Możliwe że poczujesz się jak ten osobnik, który robi to tylko dla czystej przyjemności.
EnglishI agree with those who have also pointed out that democracy is not a moment in time.
Zgadzam się z tymi, którzy zwrócili również uwagę, że demokracja to nie stan chwilowy.
EnglishFigures released by the WHO and also quoted in European studies are alarming.
Dane podane przez WHO i cytowane w europejskich badaniach są alarmujące.
EnglishThese days, we have a High Representative who is also Vice-President of the Commission.
Teraz mamy wysoką przedstawiciel, która jest jednocześnie wiceprzewodniczącą Komisji.
EnglishBut Saul, who is also [called] Paul, filled with the Holy Spirit, fastened his eyes on him,
Tedy Saul, (którego zowią i Pawłem) napełniony będąc Ducha Świętego, a pilnie na niego patrząc,
EnglishThis is not just a matter for the Social Affairs Commissioner, who is also doing good work.
Nie jest to tylko sprawa dla komisarza ds. społecznych, który również dobrze wykonuje swoją pracę.
EnglishThere are still a few Members who had also asked to speak.
Pozostało jeszcze kilku posłów, którzy chcieliby się wypowiedzieć.
EnglishWorse, their lawyers, who are also presenting the same conclusions, are being hunted down in the same way.
Co gorsza, w ten sam sposób są prześladowani ich prawnicy, przedstawiający te same wnioski.
EnglishWe have sent therefore Judas and Silas, who themselves also shall tell you the same things by word of mouth.
Przetoż posłaliśmy Judasa i Sylę, którzy wam i ustnie toż powiedzą.
EnglishWe went to the nurses and the midwives, who were also women, and did a fantastic job at explaining how to use the pill.
Zwróciliśmy się do pielęgniarek, które nauczyły się tłumaczyć, jak używać pigułek.
EnglishPerhaps you could stand up, Dr Nazario and the Southern Sudanese delegation, who are also sitting up there.
Proszę wstać, doktorze Nazario, wraz z delegacją Południowego Sudanu, która również tam zasiada.
Englishwho shall also confirm you unto the end, [that ye be] unreproveable in the day of our Lord Jesus Christ.
Który was też utwierdzi aż do końca, abyście byli bez nagany w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
EnglishWe must not forget about the street children and the children of migrants, who are also exposed to violence.
Nie możemy zapomnieć o dzieciach ulicy i dzieciach imigrantów, które również narażone są na przemoc.
EnglishSo those who oppose also play a very important role in this Chamber in the European political debate.
Dlatego też ci, którzy się przeciwstawiają, odgrywają w tej Izbie bardzo ważną rolę w europejskiej debacie politycznej.
EnglishThe report by Mrs Kallenbach, who I also congratulate, offers us some good guidelines in this respect.
Sprawozdanie pani Kallenbach, której również gratuluję, przedstawia nam w tym kontekście kilka użytecznych wytycznych.
EnglishSo one of the best parts of my job is working with really great patients who are also our research collaborators.
Najlepszą rzeczą w mojej pracy jest obcowanie ze wspaniałymi pacjentami, którzy pomagają nam w pracy badawczej.
EnglishMrs McGuinness has just been speaking about contented mothers who are also able to bestow contentment on their children.
Pani McGuinness właśnie mówiła o zadowolonych matkach, które mogą obdarować tym zadowoleniem swoje dzieci.
EnglishI learned a short while ago that Ali and you have three children, who are also very much in our thoughts today.
Przed paroma chwilami dowiedziałem się, że pan Ali i pani mają trójkę dzieci, o których również się bardzo troszczycie.
EnglishOne Commissioner, who is also the first Vice-President, gives us fundamental concerns.
Mamy przy tym jeszcze inne obawy, a budzi je pani komisarz będąca jednocześnie pierwszą wiceprzewodniczącą.
EnglishAnd when he knew that he was of Herod's jurisdiction, he sent him unto Herod, who himself also was at Jerusalem in these days.
A gdy się dowiedział, iż był z państwa Herodowego, odesłał go do Heroda, który też w Jeruzalemie był w one dni.

Other dictionary words

English
  • who is also

Even more translations in the English-Finnish dictionary by bab.la.