"who is aware" translation into Polish

EN

"who is aware" in Polish

See the example sentences for the use of "who is aware" in context.

Similar translations for "who is aware" in Polish

who pronoun
is verb
Polish
to be verb
aware adjective

Context sentences for "who is aware" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYoung people, who are aware and educated, are the future of our continent.
Świadoma, wykształcona młodzież to przyszłość naszego kontynentu.
EnglishIn my capacity as a European citizen who is aware of systems which did not generate costs, I cannot agree to this.
Ja - jako obywatel Europy znający systemy, które nie generowały kosztów - nie mogę się na to zgodzić.
EnglishThese are people who are aware of their rights, and are also aware of the possibility of exercising these rights, and communication must take account of that.
To ludzie, którzy są świadomi swoich praw i możliwości korzystania z nich, w związku z czym należy uwzględnić to w komunikacji.
EnglishAny citizen on the planet who is aware of the magnitude assumed by global warming can act to halt the progress of this process endangering Earth.
Każdy mieszkaniec naszej planety, który zdaje sobie sprawę ze skali globalnego ocieplenia, może działać na rzecz powstrzymania tego zagrażającego ziemi procesu.
EnglishMany people in Macedonia who are aware of their Bulgarian ethnic identity are being persecuted because of their desire to call themselves Bulgarians.
W Macedonii wiele osób, które są świadome swojej bułgarskiej przynależności etnicznej, jest prześladowanych ze względu na swoje pragnienie nazywania się Bułgarami.
EnglishIn other words, the Ombudsman, who is aware of all the Commissioner's arguments, has made a specific recommendation of which the Commission appears to be ignoring every aspect.
Innymi słowy, rzecznik, będąc świadomy argumentów pani komisarz, skierował zalecenie do Komisji, która następnie całkowicie je zlekceważyła.
EnglishBut who is aware today that Norway is a party to the Schengen Accords and that Switzerland contributes to the Union's structural policy in the new Member States?
Ale kto dzisiaj wie, że Norwegia jest stroną układów z Schengen i że Szwajcaria dokłada się do polityki strukturalnej Unii w nowych państwach członkowskich?

Other dictionary words

English
  • who is aware

Have a look at the English-Vietnamese dictionary by bab.la.