"who is going to" translation into Polish

EN

"who is going to" in Polish

See the example sentences for the use of "who is going to" in context.

Context sentences for "who is going to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are statesmen and women who are going to try to find the best solution.
Niektórzy z mężów stanu będą starali się znaleźć najlepsze rozwiązanie.
EnglishIt is not about who is going to do what because certain things you simply cannot do.
Tu nie chodzi o to, co kto będzie robić, gdyż pewnych rzeczy po prostu nie da się zrobić.
EnglishI will not run, but it's very important for me who is going to succeed me.
Nie będę kandydował, ale jest dla mnie ważne, kto będzie moim następcą.
EnglishThe Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
Grecy zamierzają podejmować wysiłki, robić oszczędności, lecz któż na tym skorzysta?
EnglishMany, many of you have seen the talents of Africans, but there are few who are going to school.
Wielu z Państwa widziało talenty Afrykańczyków, ale niewielu z nich chodzi do szkoły.
English“She asked: Who is going to look after the family when you are in prison?”
Ona zapytała: „kto będzie troszczył się o naszą rodzinę, gdy ty będziesz siedział w więzieniu?”
EnglishOn the other hand, there could be citizens in the South who are going to be even worse off.
Z drugiej strony, niektórzy mieszkańcy południa mogą znaleźć się w jeszcze gorszej sytuacji.
EnglishThey saw Hugo Chávez as someone who was going to lift them out of the misery of poverty and deprivation.
Zobaczyli oni w Hugo Chávezie kogoś, kto będzie mógł wyciągnąć ich z biedy i ubóstwa.
EnglishI have complete confidence in Commissioner Kroes, who is going to examine every aspect of this deal.
Mam całkowite zaufanie do pani komisarz Kroes, która zbada wszystkie aspekty tej transakcji.
EnglishIt is a tool at the service of our citizens who are going through the deepest crisis in years.
Jest narzędziem w rękach naszych obywateli, którzy doświadczają najgłębszego kryzysu od wielu lat.
EnglishHowever, this then begs the question: who is going to pay for this extension from 14 to 20 weeks?
Lecz taka sytuacja woła o pytanie: kto ma zapłacić za takie wydłużenie urlopu z 14 do 20 tygodni?
EnglishIt is not about sectional interests or concerns about who is going to dominate one other section of society.
Nie chodzi o partykularne interesy ani obawy o to, kto zdominuje tę czy inną grupę społeczną.
EnglishIn this way, the decisions taken will be in the interest of those who are going to be directly affected.
W ten sposób podejmowane decyzje będą służyć interesom osób, na które będą mieć bezpośredni wpływ.
EnglishWhen push comes to shove, at a time of crisis, who is going to be the one voice representing Europe?
Gdy sytuacja się jeszcze pogorszy, w czasie kryzysu, kto będzie tym jednym głosem reprezentującym Europę?
EnglishThe question is, if this is the case, who is going to reduce production and increase recycling and recovery?
Jeśli tak jest, to nasuwa się pytanie, kto ograniczy produkcję i zwiększy recykling i odzyskiwanie?
EnglishI hope this will arm our negotiators, such as Glenys Kinnock, who are going to New York.
Mam nadzieję, że uzbroi to w cierpliwość naszych negocjatorów, takich jak Glenys Kinnock, którzy udają się do Nowego Jorku.
EnglishSo who is going to represent them here in this forum?
Kto zatem będzie ich reprezentował na tutejszym forum?
EnglishIf you killed me, who is going to show you the way?
Jeśli mnie zabijesz, to kto ci pokaże drogę wyjścia?
EnglishSo those of you who are going on one of the post-conference tours, you'll get to see what a real savannah is like.
Ci z was, którzy wyruszą po tej konferencji na jedną z wycieczek, zobaczą jak naprawdę wygląda sawanna.
EnglishThey were basically asked by one of their clients who was going to buy houses in that neighborhood in the future.
Zostali oni poproszeni przez swojego klienta, który w przyszłości planował kupić domy w pewnej dzielnicy.

Other dictionary words

English
  • who is going to

Search for more words in the English-Russian dictionary.