"who is in charge of" translation into Polish

EN

"who is in charge of" in Polish

See the example sentences for the use of "who is in charge of" in context.

Context sentences for "who is in charge of" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo one - neither the people of Europe, nor the President of the United States - knows who is in charge of Europe any more.
Nikt - ani narody Europy, ani prezydent Stanów Zjednoczonych - nie wie już, kto odpowiada za Europę.
EnglishThere, there is someone who is in charge, who negotiates for the whole of the European Union, and who produces results.
Tam wyznaczono osobę odpowiedzialną, która negocjuje w imieniu całej Unii Europejskiej i której praca przynosi rezultaty.
EnglishI would like to know who took this decision, who requested it, and who is in charge of photography at the European Parliament.
Chciałbym wiedzieć, kto podjął tę decyzję, kto tego zażądał i kto jest odpowiedzialny w Parlamencie Europejskim za zdjęcia.
EnglishI also met with Apollinaire Malu Malu, to whom we almost awarded the Sakharov prize, and who is in charge of the Amani programme.
Spotkałem się również z Apollinairem Malu Malu, któremu niemal przyznaliśmy nagrodę im. Sacharowa, a który zarządza programem Amani.
EnglishAnd they passed me from one person to another to another, until eventually I got to a person who was in charge of the website. ~~~ And I called them up.
Przesyłali mnie od jednej osoby do następnej... ~~~ Aż wreszcie dotarłem do osoby, która była odpowiedzialna za to.
EnglishWho is in charge?
English. - It is actually Commissioner Špidla who is in charge of the preparation of the Commission document in response to the Council request.
komisarz. - To właśnie komisarz Špidla jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu Komisji w odpowiedzi na pytanie Rady.
EnglishWho is in charge here?
EnglishWho is in charge?
EnglishIt is they who make the decisions, they who are in charge of their own firms, they who decide what to do and how to spend the money and they should not suffer discrimination.
To właśnie one same podejmują w nich decyzje, są panami firmy, decydują o różnych inicjatywach i wydawaniu pieniędzy, nie są dyskryminowane.
EnglishThese local actors have to be incorporated into any new strategy since they are the ones who are in charge of the actual implementation of any such strategies.
Owe lokalne podmioty powinny zostać uwzględnione we wszelkich nowych strategiach, a to dlatego, że to one odpowiadają za rzeczywiste wdrożenie tych strategii.
EnglishWe must be careful, as I said, when imposing sanctions, and when imposing economic and political sanctions they must be targeted at those who are in charge.
Musimy być ostrożni, jak powiedziałem, przy nakładaniu sankcji, a kiedy nakładamy gospodarcze i polityczne sankcje, muszą one być skierowane przeciwko tym, którzy są u władzy.
English., at the same time, we have to put our faith in those who are in charge of security.
Choć istotne jest, aby Parlament miał nadzór nad ograniczeniami nakładanymi na prawa jednostek itp., to jednocześnie musimy mieć zaufanie do tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo.

Other dictionary words

English
  • who is in charge of

Even more translations in the English-Danish dictionary by bab.la.