"who is it?" translation into Polish

EN

"who is it?" in Polish

EN who is it?
volume_up

who is it?

Similar translations for "who is it?" in Polish

who pronoun
is verb
Polish
to be verb
IT adjective
it pronoun
Polish

Context sentences for "who is it?" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
EnglishEven now, there are no actual victims who have died from radiation at Fukushima.
Nawet teraz nie ma ofiar, które zmarłyby z powodu promieniowania w Fukushimie.
EnglishI am sorry, Mr López Garrido, but it is not us who are to blame, but the Council!
Niestety, zwracam się do pana Lópeza Garrido, to nie nas należy winić, lecz Radę!
EnglishThis is what happens in people who share half of their DNA -- fraternal twins.
A teraz obserwacje u ludzi dzielących połowę swojego DNA - bliźniąt dwujajowych.
EnglishWho cares that there is a growing gap between levels of obligations and payments?
Kogo obchodzi powiększająca się różnica między poziomem zobowiązań i płatności?
EnglishIt should not be used in patients who have an active infection of the meninges.
Preparatu nie należy stosować u pacjentów z czynnym zakażeniem opon mózgowych.
EnglishI should also like to thank all our colleagues who have taken part in the debate.
Pragnę również podziękować naszym kolegom, którzy wzięli udział w tej debacie.
EnglishIt is we, the elected representatives of all European regions, who will do this.
Dokonamy go my, wybrani przedstawiciele we wszystkich europejskich regionach.
EnglishThe question that I want to ask and that we are all going to ask is: who are you?
Pytanie, które chcę zadać, które wszyscy zamierzamy zadać brzmi: kim pan jest?
EnglishWho should be contacted for information if one wants to launch an initiative?
Do kogo należy zwrócić się po informacje, jeżeli pragniemy uruchomić inicjatywę?
EnglishBut he, desiring to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor?
A on chcąc samego siebie usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: I któż jest mi bliźni?
EnglishFor those of you who haven't seen dancing bears, these are the dancing bears.
Dla tych, którzy nie widzieli tańczących niedźwiedzi, oto tańczące niedźwiedzie.
EnglishThis initiative focuses on poor towns and on the poor people who live in them.
Inicjatywa ta koncentruje się na biednych miastach i na ich ubogich mieszkańcach.
EnglishDid you see that the people who came with knives were Mr Mubarak's policemen?
Czy widzieli Państwo, że ludzie z nożami to byli policjanci prezydenta Mubaraka?
EnglishI am thinking of the temporary residence permit for minors who have been exploited.
Myślę o tymczasowym pozwoleniu na pobyt dla nieletnich, którzy byli wyzyskiwani.
EnglishPersons who are breast-feeding or who intend to breast-feed should tell the doctor.
Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią.
EnglishTherapy may be continued only in those patients who respond adequately to treatment.
Terapia może być kontynuowana tylko u pacjentów, którzy zareagowali na leczenie.
EnglishNot all people who are allergic to penicillins are also allergic to cephalosporins.
Nie wszystkie osoby z alergią na penicylinę są uczulone również na cefalosporyny.
EnglishWe should not be penalising the efficient, who are the future of the industry.
Nie powinniśmy karać wydajnych producentów, którzy są przyszłością tego przemysłu.
EnglishThis would answer the question from Mrs Harms, who is not currently present.
To odpowiadałoby na pytanie pani poseł Harms, która w tej chwili jest nieobecna.