EN to fulfill
volume_up
[fulfilled|fulfilled] {verb}

1. American English

3xx (Redirected) Further action is needed to fulfill the request.
3xx (Przekierowano) W celu spełnienia żądania niezbędne jest dodatkowe działanie.
This is an outrageous demand and one that cannot be fulfilled by the Czech Republic.
Jest to oburzające żądanie, którego Czechy nie mogą spełnić.
Of course, in order to accede to the European Union, there are criteria which need to be fulfilled.
Oczywiście, żeby wejść do Unii Europejskiej trzeba spełnić kryteria.
to fulfill (also: to do, to fill, to fill in, to fill up)
If a commitment has been made, then this must be fulfilled and implemented in this and all other areas.
Jeśli podjęto zobowiązanie, należy je wypełnić i wdrożyć w tym i innych obszarach.
Now Elisabeth's time was fulfilled that she should be delivered; and she brought forth a son.
A Elżbiecie wypełnił się czas, aby porodziła, i porodziła syna.
(DE) Madam President, Commissioner, the euro's founding mandate has more than been fulfilled.
(DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Mandat założycielski euro został wypełniony ponad miarę.
The European Parliament is fulfilling a longstanding obligation when it bows its head in memory of the victims.
Parlament Europejski wypełnia swoje długoletnie zobowiązanie, czcząc pamięć ofiar.
We are fulfilling the mandate we received for negotiating on behalf of the Member States with Turkey and with other candidate countries.
Wypełniamy mandat, który otrzymaliśmy w imieniu państw członkowskich wobec Turcji i innych krajów kandydujących.
If we are not given access to the documents, none of the EU institutions will be fulfilling its role or meeting our citizens' expectations.
Jeżeli nie będziemy mieli dostępu do dokumentów, żadna z instytucji UE nie będzie wypełniać swojej funkcji, ani nie będzie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych obywateli.
We are not fulfilling our responsibilities if we do not follow the scientific evidence.
Nie realizujemy naszych obowiązków, jeżeli nie kierujemy się dowodami naukowymi.
Official Development Assistance (ODA) commitments are still not being fulfilled satisfactorily.
Nadal w niezadowalającym stopniu realizuje się zobowiązania w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej.
It is regrettable that the Council has not always fulfilled its objective of helping small businesses.
Godne pożałowania jest to, że Rada nie zawsze realizowała swój cel niesienia pomocy małym przedsiębiorstwom.
One of my lifelong personal goals in the area of healthcare has thus been fulfilled.
W ten sposób udało mi się zrealizować jeden z długofalowych, osobistych celów w dziedzinie opieki zdrowotnej.
A gentleman spoke yesterday about the indignity of us having to leave the continent so that we can fulfill our potential.
Ktoś mówił wczoraj o upokorzeniu, że porzucanie Afryki dla zrealizowania swojego potencjału odbiera godność.
Indeed, these aspirations can only be fulfilled by integrating the Western Balkans into the EU and Euro-Atlantic structures.
I rzeczywiście aspiracje te można zrealizować tylko i wyłącznie poprzez włączenie Bałkanów Zachodnich do UE i struktur euro-atlantyckich.
to fulfill (also: to perform, to fulfil)
But the extension of the logic is that you don't need to fulfill your desire to be happy.
A kontynuacją tej logiki myślenia jest to, że nie trzeba starać się zaspokoić swojego pragnienia szczęścia.
They think that choice, as seen through the American lens best fulfills an innate and universal desire for choice in all humans.
Uważają, że amerykański sposób postrzegania wyboru najlepiej zaspokaja wrodzone i uniwersalne dla wszystkich ludzi pragnienie wolności wyboru.

2. "sth", American English

to fulfill (also: to fulfil)
volume_up
wywiązać się {r. v. pf.} (z czegoś)
wywiązać się z czegoś

Context sentences for "will be fulfilling" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, fulfilling the criteria for EU accession demands considerable efforts.
Wypełnienie kryteriów przystąpienia do UE wymaga jednak ogromnego wysiłku.
EnglishWe accepted this challenge, however, and set about fulfilling our obligations.
Jednak podjęliśmy to wyzwanie i przystąpiliśmy do realizacji zobowiązania.
EnglishThe EU will cooperate in fulfilling the obligations entered into in Annapolis and Paris.
UE będzie współpracowała w zakresie wypełniania zobowiązań podjętych w Annapolis i w Paryżu.
EnglishFulfilling the commitments that we have taken would be an excellent start.
Spełnienie podjętych zobowiązań stanowiłoby doskonały początek.
EnglishThe future is part of fulfilling the content of this initiative.
Przyszłość to jeden z kluczy do urzeczywistnienia treści tej inicjatywy.
EnglishAnd as John was fulfilling his course, he said, What suppose ye that I am?
A gdy Jan dokonał biegu swego, rzekł: Kim mię być mniemacie?
EnglishFirst, Russia must assure its capability of fulfilling its commitments to the EU.
Po pierwsze Rosja musi zagwarantować, że będzie zdolna do wywiązywania się ze swoich zobowiązań wobec UE.
EnglishSome of the comments sometimes have a self-fulfilling prophecy effect.
Część uwag może stać się samospełniającymi się przepowiedniami.
EnglishIn my view, what has happened is a self-fulfilling prophecy.
Moim zdaniem to, co się wydarzyło, to samospełniająca się przepowiednia.
EnglishWe have to really work much more towards fulfilling those objectives.
Musimy naprawdę pracować o wiele ciężej, aby osiągnąć te cele.
EnglishBut I walked away from that, because my passion was here, and because I wanted to do things that were fulfilling.
Zrezygnowałam, bo moje serce jest tutaj. ~~~ Szukałam możliwości samorealizacji.
EnglishIt is now time to prove that this reorganised Europe is capable of fulfilling its new mission.
Teraz nadszedł czas, aby dowieść że ta przeorganizowana Europa jest w stanie wykonywać swą nową misję.
EnglishIn fulfilling its mandate, the Committee shall establish appropriate contacts with management and labour.
W wypełnianiu swojego mandatu Komitet nawiązuje odpowiednie kontakty z partnerami społecznymi.
EnglishWhile fulfilling the Maastricht criteria for the euro area, Estonia has been able to stabilise its own budget.
Spełniając kryteria Maastricht dla strefy euro, Estonia zdołała ustabilizować własny budżet.
English(CS) Mr President, the European single market in services is still not fulfilling its potential.
(CS) Panie Przewodniczący! Europejski jednolity rynek usług cały czas nie wykorzystuje wszystkich swoich możliwości.
EnglishIt is true that some Member States, such as Sweden, are very good at fulfilling their obligations.
Prawdą jest, że niektóre państwa członkowskie, takie jak Szwecja, bardzo dobrze wywiązują się ze swoich zobowiązań.
EnglishBy taking this kind of action we are fulfilling our duty to both the current generation and future generations.
Podejmując tego typu działania, wywiązujemy się z obowiązku w stosunku do naszego pokolenia i przyszłych pokoleń.
EnglishThere were always problems that went far beyond the need for fulfilling the strict criteria for accession.
Zawsze istniały problemy o wiele trudniejsze do rozwiązania niźli tylko spełnienie rygorystycznych kryteriów akcesyjnych.
EnglishWill this not condemn 20% of the EU's future adults to never fulfilling their true potential?
Czy w takiej sytuacji nie skazujemy 20% przyszłych dorosłych obywateli UE na to, że nigdy w pełni nie wykorzystają swojego potencjału?
EnglishIn not fulfilling this obligation, he is breaking the law.