"will have been handling" translation into Polish


Infinitive of will have been handling: to handle
EN

"will have been handling" in Polish

EN to handle
volume_up
[handled|handled] {verb}

The financial crisis has demonstrated once again why we must handle pension funds wisely.
Kryzys finansowy raz jeszcze pokazał, dlaczego musimy mądrze traktować fundusze emerytalne.
W jaki sposób powinniśmy traktować takie przypadki?
Consequently, these issues should be handled in a very sensitive manner.
Dlatego też sprawy te należy traktować bardzo ostrożnie.
OTHER SPECIAL WARNING(S), IF NECESSARY Handle tablets with care.
Z tabletkami należy obchodzić się ostrożnie.
Mycophenolate mofetil Teva film-coated tablets should be handled with care.
Z tabletkami Mycophenolate mofetil Teva należy obchodzić się z ostrożnością.
Z kapslem obchodzić się ostrożnie.
The management of agricultural aid should be handled by the Member States.
Zarządzaniem pomocą dla sektora rolnictwa powinny zajmować się państwa członkowskie.
As a rule, social and youth affairs can be handled very well by Member States.
Z zasady sprawami społecznymi i młodzieży mogą zajmować się efektywnie w pełni państwa członkowskie.
I call on the Council and Member States to come up with such recommendations for types of programme which the Commission will handle centrally.
Wzywam Radę i państwa członkowskie, aby opracowały takie zalecenia dotyczące rodzajów programów, którymi zajmować się będzie Komisja na szczeblu centralnym.
That is something that we should handle politically in our country.
Kwestią tą powinniśmy zająć się w naszym kraju w kontekście politycznym.
How are we going to handle that creatively in the future?
W jaki sposób zamierzamy zająć się tą kwestią w przyszłości?
The question is whether such phenomena should be handled within the framework of regional policies.
Pytanie dotyczy tego, czy takim zjawiskiem należy zająć się w ramach polityki regionalnej.
System management and storage can be handled remotely.
Systemy zarządzania i przechowywania mogą być obsługiwane zdalnie.
We have nothing against PNRs in principle, but we do want the records to be handled with care, in line with the principles of our privacy policy.
Nie mamy zasadniczo nic przeciwko danym PNR, ale chcemy, aby rejestry te były uważnie obsługiwane zgodnie z zasadami naszej polityki prywatności.
How is the Commission going to handle the issue of verification and admissibility of an initiative, and at what stage?
Jak Komisja zamierza załatwić sprawę weryfikacji i dopuszczalności inicjatywy i na jakim etapie?
I congratulate you on the way you have handled these - more power to your elbow, as we say in the UK.
Gratuluję pani sposobu załatwienia tych spraw. Tak trzymać!
Member of the Commission. - (DE) Madam President, honourable Members, firstly, it must be clear to all of us that this case has not been handled correctly.
komisarz - (DE) Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Posłowie! Po pierwsze, dla nas wszystkich musi być jasne, że sposób załatwienia tej sprawy nie był właściwy.
We need to safeguard satisfactory control over the handling of delegated powers, so that we do not lose our grip on this complex organisation.
Musimy zadbać o zadowalającą kontrolę nad sprawowaniem oddelegowanych uprawnień, abyśmy nie stracili kontroli nad tą złożoną organizacją.

trending_flat
"sth"

to handle
volume_up
poradzić sobie {vb} (z czymś)
This is a major cause for concern, because small undertakings cannot handle the bureaucratic cost.
Jest to poważny powód do obaw, ponieważ małe przedsiębiorstwa nie mogą poradzić sobie z biurokratycznymi kosztami.
Society like never before must follow this rapid technological change and learn to handle the torrent of information.
Społeczeństwo musi bardziej niż kiedykolwiek nadążać za tymi szybkimi zmianami technologicznym i uczyć się, aby poradzić sobie z zalewem informacji.
We have conveyed the message of the responsibility of the Greek Government, which must handle an extremely difficult situation, a situation that it inherited.
Przekazaliśmy wiadomość o odpowiedzialności greckiego rządu, który musi poradzić sobie w niezwykle trudnej sytuacji, którą oddziedziczył.