"with each other" translation into Polish

EN

"with each other" in Polish

EN with each other
volume_up

with each other
Now, it is not necessary that these stories agree with each other.
Tak w ogóle, nie ma konieczności, aby te opowieści się zgadzały ze sobą nawzajem.
All three are competing with each other, to everyone's detriment.
Wszystkie trzy ze sobą współzawodniczą, ze szkodą dla wszystkich.
Member States must cooperate rather than compete with each other.
Państwa członkowskie muszą raczej ze sobą współpracować niż konkurować.

Similar translations for "with each other" in Polish

with preposition
with
each adjective
other adjective
Polish
other pronoun
Polish

Context sentences for "with each other" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBoth sides must move towards each other in order to find a political solution.
Obie strony muszą uczynić wzajemny gest, aby znaleźć rozwiązanie polityczne.
EnglishThe countries have actually grown apart from each other in the last ten years.
W okresie ostatnich dziesięciu lat nastąpiło faktyczne rozejście się krajów.
EnglishLet us not fall into trying to outdo each other to find out who is the most European.
Nie ulegajmy próbom udowodnienia sobie nawzajem, kto jest najbardziej europejski.
EnglishThey tend to bite each other, often quite ferociously and usually on the face.
Mają tendencję do gryzienia się, często dość zaciekłego i często po pyskach.
EnglishClear-mindedness and open attentiveness towards each other befit its traditions.
Przenikliwość i wyczulenie na sprawy innych wpisują się w jego tradycje.
EnglishIt's two people, two warriors, dropping their weapons and reaching toward each other.
To dwoje ludzi, dwoje wojowników, którzy porzucają broń i wyciągają ku sobie dłonie.
EnglishYes, Basel should look at networks of small banks supporting each other.
Tak, Bazylea powinna zadbać o sieci wspierających się wzajemnie małych banków.
English14th Man: Let's say that you and me like each other. ~~~ You come from elsewhere.
Mężczyzna 14: Powiedzmy, że lubimy się nawzajem Ty pochodzisz z daleka.
EnglishBecause that's why we're here, really, I think to figure stuff out and to love each other.
Po to jesteśmy na tym świecie - by rozpracowywać rzeczy i kochać siebie nawzajem.
EnglishWe absolutely have to bring these into line with each other, at a very high level.
Musimy je wszystkie zdecydowanie bardzo dokładnie wzajemnie dostosować.
EnglishI think it is very helpful for all of us in the two institutions to understand each other.
Uważam, że wzajemne zrozumienie bardzo służy nam wszystkim w obu instytucjach.
EnglishSo, how could we possibly create a reality that we can even understand each other?
Jak więc możemy stworzyć rzeczywistość którą nawet rozumiemy nawzajem?
EnglishThis is what I was expecting you to say, rather than congratulate each other.
To właśnie chciałem od państwa usłyszeć, zamiast wzajemnych gratulacji.
EnglishLet the Members of this House remind each other that the greatest of all is love.
Niech posłowie w tej Izbie przypomną sobie nawzajem, że miłość jest najważniejszą wartością.
EnglishIt was a bad example of the institutions taking each other seriously.
To nie był dobry przykład poważnego traktowania się nawzajem przez instytucje.
EnglishThe fourth point is the question of how we actually treat each other in Parliament.
Trzecia kwestia wiąże się z pytaniem, jak właściwie traktujemy się wzajemnie w Parlamencie.
EnglishAnd then they talk, and then we pass the baton back and forth between each other.
Kiedy drugi skończy mówić daje znać pierwszemu i cykl się powtarza.
EnglishAnd I took a picture of his shoes, and we thanked each other and just went on our way.
Zrobiłem zdjęcie jego butów, podziękowaliśmy sobie i po prostu poszliśmy w swoją stronę.
EnglishBut we can touch each other, taste each other perhaps, if we get close enough.
Ale możemy się nawzajem dotykać, nawet smakować, jeśli wystarczająco się do siebie zbliżymy.
EnglishBut these three people don't know each other, but they do have an awful lot in common.
Tych troje ludzi nie znało się nawzajem, ale mają bardzo dużo wspólnego.