"with immediate effect" translation into Polish

EN

"with immediate effect" in Polish

EN with immediate effect
volume_up
{adverb}

with immediate effect
I know there is an amendment seeking to freeze as much as 30% of Frontex's operating costs with immediate effect.
Wiem, że istnieje poprawka, w ramach której planowane jest zamrożenie aż 30% kosztów operacyjnych Frontex ze skutkiem natychmiastowym.
The interest rate on the marginal lending facility will be reduced by 50 basis points to 4.75 %, with immediate effect.
Stopa kredytu banku centralnego na koniec dnia zostanie obniżona o 50 punktów bazowych do poziomu 4,75 % ze skutkiem natychmiastowym.

Similar translations for "with immediate effect" in Polish

with preposition
with
immediate adjective
effect noun
to effect verb

Context sentences for "with immediate effect" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDo not stop treatment early because you do not see an immediate effect.
Nie należy przedwcześnie zaprzestać leczenia, z powodu braku natychmiastowego działania leku.
EnglishMoreover, the EU ought to have an immediate effect wherever procedures allow it to.
Ponadto UE musi mieć natychmiastowy wpływ w każdej sytuacji, w której pozwalają jej na to procedury.
EnglishThis will have an immediate effect and we will definitely see the initial results in the following months.
Będzie to miało natychmiastowy efekt i w nadchodzących miesiącach z pewnością zobaczymy pierwsze rezultaty.
EnglishThe closure of Qimonda in Vila do Conde had the immediate effect of adding another 1 000 unemployed workers to the Norte region of the country.
Natychmiastowym skutkiem zamknięcia firmy Qimonda w Vila do Conde było pojawienie się kolejnego tysiąca bezrobotnych w regionie Norte w Portugalii.
EnglishSuch deletions will take immediate effect in your account view, although residual copies may take up to 30 days to be deleted from our servers.
Takie operacje usuwania mają natychmiastowe skutki w widoku konta, chociaż kopie usuniętych zadań mogą być przechowywane na naszych serwerach jeszcze przez 30 dni.
EnglishIn an area that permits freedom of movement, such as ours, the decisions taken by one Member State will have an immediate effect on neighbouring countries.
W obszarze, który gwarantuje swobodę poruszania się, jak nasze terytorium, decyzje podejmowane przez jedno z państw członkowskich mają bezpośredni wpływ na kraje sąsiednie.
EnglishThe Members of the European Parliament take decisions, of course, on very many issues that have a direct and immediate effect on the European public.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego podejmują oczywiście decyzje w bardzo wielu kwestiach, które mają bezpośrednie i natychmiastowe konsekwencje dla społeczeństwa europejskiego.
EnglishI can say only two things: this ethical space is a common space - if something happens in one institution, it definitely has an immediate effect on other institutions.
Mogę jedynie powiedzieć dwie rzeczy: ta przestrzeń etyki jest wspólną przestrzenią - jeśli coś dzieje się w jednej instytucji, na pewno ma bezpośredni wpływ na inne instytucje.