"within" translation into Polish

EN

"within" in Polish

EN within
volume_up
{preposition}

1. general

within (also: at, in, inside, into)
volume_up
w {prp.}
This has deepened the social divide within the EU and within the Member States.
Doprowadziło to do pogłębienia podziałów społecznych w UE i w państwach członkowskich.
The Bible says the problem is within us, within our hearts and our souls.
Według biblii problem tkwi w nas, w naszych sercach i w naszych duszach.
So the team actually developed a new code within the code within the code.
Dlatego opracowaliśmy "szyfr", kod w kodzie DNA. ~~~ Służy do odczytu i zapisu informacji w DNA.
within (also: in)
Within 24 hours, they had his name, and within 48 hours, he was arrested.
W ciągu 24 godzin ustalili, jak się nazywa. ~~~ W ciągu 48 godzin został aresztowany.
Bronchodilation was observed within 2 hours of oral administration.
Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin od podania doustnego.
Bronchodilation was observed within 2 hours of oral administration.
Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin po podaniu doustnym.
within
This justifies the adoption of a special rule within the ERDF regulations.
Uzasadnia to przyjęcie specjalnego przepisu w ramach rozporządzeń dotyczących EFRR.
This should always be within the bounds of transparency and accountability.
Zawsze powinno się to odbywać w ramach przejrzystości i odpowiedzialności.
They have access to legal advice both within their centre and within the competent administration.
Mają dostęp do porad prawnych zarówno w ramach samego centrum, jak i w ramach kompetentnej administracji.
within
volume_up
w obrębie {prp.}
This means eliminating disparities within, as well as between, regions.
Oznacza to likwidację różnic w obrębie regionów i między regionami.
Our demand is for comparability, at least within the Single Market.
My żądamy porównywalności, przynajmniej w obrębie jednolitego rynku.
There were difficulties with a tiny minority within the minority.
Były problemy z niewielką mniejszością w obrębie innej mniejszości.

2. "a week"

within
volume_up
w przeciągu (tygodnia)
A benefit may be noticed within eight weeks of starting treatment.
Poprawę można zauważyć w przeciągu ośmiu tygodni od rozpoczęcia leczenia.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.

Synonyms (English) for "within":

within
English

Context sentences for "within" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishthe right to move and reside freely within the territory of the Member States;
swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich,
EnglishOnly this will allow us to retain territorial and social cohesion within the EU.
Tylko ona pozwoli na zachowanie spójności terytorialnej i społecznej wewnątrz Unii.
EnglishThe actors within the market transcend borders and have become international.
Podmioty na rynku przekraczają granice i stają się podmiotami międzynarodowymi.
EnglishHuman trafficking is also still a serious problem within the European Union.
Handel ludźmi stanowi wciąż ważny problem także na terytorium Unii Europejskiej.
EnglishEach bolus is administered as a slow intravenous injection within 2 minutes.
Każdy bolus jest podawany jako powolne, dożylne wstrzyknięcie, trwające 2 minuty.
EnglishA response was observed within 2 weeks, with a maximum response at 4 weeks.
Odpowiedź obserwowano po 2 tygodniach, z maksymalnym nasileniem po 4 tygodniach.
EnglishThe Schengen area is now within the legal and institutional framework of the EU.
Strefa Schengen objęta jest obecnie ramami prawnymi i instytucjonalnymi UE.
EnglishThis measures dynamic blood flow and therefore energy flow within the brain.
To urządzenie mierzy dynamiczny przepływ krwi a więc przepływ energii przez mózg.
EnglishThe debate today has shown that there are also differing views within the groups.
Dzisiejsza debata pokazuje, że istnieją również odmienne opinie wewnątrz samych grup.
EnglishAt the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Jednocześnie może to także złagodzić brak równowagi na rynku mleczarskim.
EnglishThese partnerships must not be confined just to within individual Member States.
Takie partnerstwa nie mogą się ograniczać tylko do poszczególnych państw członkowskich.
EnglishFollowing repeated administration, steady state is achieved within 24 to 48 hours.
Po podaniu dawek wielokrotnych stan stacjonarny zostaje osiągnięty po 24 do 48 godzin.
EnglishIn addition, the integration process must also be promoted from within these countries.
Proces integracji musi być dodatkowo wspierany wewnętrznie przez kraje regionu.
EnglishAnother thing that we do within the community is we leave everything very open-ended.
Kolejna rzecz dotycząca naszej społeczności to nienarzucanie niczego, elastyczność.
EnglishI wish to emphasise what I feel are a number of salient points within this problem.
Chciałabym podkreślić sprawy, które uważam za istotne punkty tego problemu.
EnglishAcross northern Europe, many governments now have innovation laboratories within them.
Rządy wielu krajów Europy Północnej posiadają obecnie własne laboratoria innowacji.
EnglishHowever, the reappraisal of the case will help us to make progress within Europe.
Jednakże powtórna ocena tego przypadku pozwoli nam dokonać postępu na terytorium Europy.
EnglishThis is an interesting question, and it is not only within your meeting of today.
Jest to ciekawe pytanie i wykracza poza ramy państwa dzisiejszej debaty.
EnglishIt concerns the problem of integrating the Roma communities within the European Union.
Chodzi mi o problem integracji społeczności romskich na obszarze Unii Europejskiej.
EnglishCross-resistance within the macrolide group of antibiotics cannot be excluded.
Oporność krzyżowa pomiędzy antybiotykami z grupy makrolidów nie może zostać wykluczona.