"without considering" translation into Polish

EN

"without considering" in Polish

See the example sentences for the use of "without considering" in context.

Context sentences for "without considering" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt promoted the IMF without considering its transformation.
Poparto MFW, ale nie wzięto pod uwagę możliwości jego przekształcenia.
EnglishEven without considering the use of cyanide, mining for gold is far from kind to the environment.
Nawet pomijając wykorzystywanie cyjanku, wydobycie złota nie jest zbyt przyjazne dla środowiska.
EnglishThe company did this as a means of increasing production, without considering the social consequences of its decision.
Zrobiła to w celu zwiększenia produkcji, nie biorąc pod uwagę skutków społecznych podjęcia takiej decyzji.
EnglishAnd also -- I think -- without psycho-social therapy, and without considering this in all humanitarian projects, we cannot build-up civil societies.
Uważam też, że bez terapii i bez uwzgędnienia jej w projektach humanitarnych, nie da się budować społeczeństw obywatelskich.
EnglishAll of this is done without considering the real causes of the problems or the alternative policies that are needed: that is unacceptable.
Wszystko to czyni się bez rozważenia rzeczywistych przyczyn problemów lub niezbędnych posunięć alternatywnych; jest to nie do przyjęcia.
EnglishWe have seen how much it has cost Europe to enlarge without considering deepening; we must not make the same mistakes again.
Przekonaliśmy się, jakie koszty musiała ponieść Europa, żeby nastąpiło rozszerzenie bez uwzględnienia jej pogłębienia; nie wolno nam znów popełnić tego błędu.
EnglishTo mention abortion in the same sentence as contraception without even considering the right to life does not reflect the will of Christian Europe.
Wzmianka o aborcji zawarta w tym samym zdaniu, co wzmianka o antykoncepcji - bez uwzględnienia prawa do życia - nie odzwierciedla woli chrześcijańskiej Europy.
English(NL) Mr President, Prime Minister, it is a bit odd to be debating the future of Europe here without considering the question of the European Union's borders.
(NL) Panie przewodniczący, panie premierze! Nieco dziwne jest debatowanie tutaj nad przyszłością Europy, bez rozpatrywania kwestii granic Unii Europejskiej.
EnglishAbove all, we need to wage this battle together, as a family, without considering the differences between us, but helping each other to overcome this problem.
Musimy przede wszystkim prowadzić tę walkę razem, jako rodzina, nie czyniąc rozróżnień między sobą, ale pomagając sobie nawzajem w pokonywaniu tego problemu.
EnglishIn many cases, the European Commission has been pressing ahead with the reforms without considering the relevant social context.
Dowodzi tego m.in. reforma rynku cukru, którą w wielu wypadkach Komisja Europejska stosuje bez zwracania uwagi na społeczny kontekst.
EnglishThus, representatives of the European Parliament are calling for broad budgetary flexibility, but without considering the interests of the countries that are net contributors.
Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego domagają się znacznej elastyczności budżetowej, ale bez uwzględnienia interesów państw, które są płatnikami netto.
EnglishIn order to achieve a 50% reduction in CO2 emissions by 2050, the use of energy from renewable sources is not sufficient to attain this target without also considering CCS projects.
Aby doprowadzić do 50% redukcji emisji CO2 do roku 2050, nie wystarczy tylko korzystać z energii odnawialnych, trzeba także wziąć pod uwagę projekty w zakresie CCS.
EnglishIt was the banks who invested huge amounts of money without considering the risks, creating property bubbles in a number of Member States, who are now stricken by this crisis.
To banki zainwestowały ogromne środki nie bacząc na ryzyko, doprowadzając do bańki nieruchomości w wielu państwach członkowskich, które obecnie duszą się pod ciężarem tego kryzysu.

Other dictionary words

English
  • without considering

Translations into more languages in the bab.la English-Korean dictionary.