"without contribution" translation into Polish

EN

"without contribution" in Polish

EN without contribution
volume_up
{adverb}

without contribution

Similar translations for "without contribution" in Polish

without preposition
Polish
contribution noun

Context sentences for "without contribution" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is a specific contribution without which Europe would be far worse off.
To jest konkretny wkład, bez którego Europa byłaby dużo bardziej uboga.
EnglishNone of these problems can be solved without the contribution of Serbia.
Żadnego z tych problemów nie da się rozwiązać bez udziału Serbii.
EnglishIndeed, we know very well that without the contribution of women, there will be no development.
Dobrze wiemy, że nie może być mowy o rozwoju bez udziału kobiet.
EnglishWithout their assistance and contribution, I could not have achieved a satisfactory compromise with the Council.
Bez ich pomocy i udziału nie byłbym w stanie osiągnąć satysfakcjonującego kompromisu z Radą.
EnglishMan is seen as a creature who is harmful to the environment without making a beneficial contribution.
Człowieka postrzega się jako stworzenie szkodliwe dla środowiska, które jednocześnie nie wnosi niczego dobrego.
EnglishThe simple reason is that without their contribution, the European Union could not achieve its climate policy objectives.
Prostą przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że bez ich wkładu Unii Europejskiej nie udałoby się zrealizować jej celów polityki klimatycznej.
EnglishWithout this contribution, it would not have been possible, in the past or in the present, to maintain population and employment outside urban areas.
Bez ich wkładu utrzymanie ludności i miejsc pracy poza obszarami miejskimi nie byłoby możliwe ani w przeszłości, ani dziś.
EnglishWithout their contribution to society, for which they receive no monetary remuneration, the United Kingdom would be a lesser place.
Bez ich wkładu w funkcjonowanie społeczeństwa, za który nie otrzymują żadnego wynagrodzenia pieniężnego, Zjednoczone Królestwo byłoby gorszym miejscem.
EnglishJustice, too, for the women of the sea, the eternal forgotten of this sector; without their contribution, fishing would be impossible in many areas.
Sprawiedliwość to również kobiety morza, o których wiecznie się zapomina, jeśli chodzi o ten sektor, a bez których wkładu nie byłoby możliwości prowadzenia połowów na wielu obszarach.