"without evidence of" translation into Polish

EN

"without evidence of" in Polish

See the example sentences for the use of "without evidence of" in context.

Similar translations for "without evidence of" in Polish

without preposition
Polish
evidence noun
to evidence verb
of preposition
Polish

Context sentences for "without evidence of" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHigher doses resulted in maternal and foetal toxicity without evidence of teratogenicity.
W wyniku stosowania wi kszych dawek zaobserwowano działania toksyczne u ci arnych samic i płodów.
EnglishSingle intravenous doses up to 4,000 mg have been administered to patients without evidence of dose- limiting toxicities.
Pacjentom podawano dożylnie pojedyncze dawki do 4 000 mg bez oznak toksyczności ograniczającej dawkę.
EnglishIn clinical studies, PRILACTONE was co-administered with furosemide and pimobendan without evidence of associated adverse reactions.
Podczas badań klinicznych preparat PRILACTONE stosowany był łącznie z furosemidem oraz pimobendanem i nie wykazano powiązanych działań niepożądanych.
EnglishInteractions In clinical studies, PRILACTONE was co-administered with furosemide and pimobendan without evidence of associated adverse reactions.
Podczas badań klinicznych preparat PRILACTONE stosowany był łącznie z furosemidem oraz pimobendanem i nie wykazano powiązanych działań niepożądanych.
EnglishIn clinical studies, LUMIGAN was used concomitantly with a number of different ophthalmic beta-blocking agents without evidence of interactions.
W badaniach klinicznych LUMIGAN był stosowany w skojarzeniu z wieloma różnymi środkami okulistycznymi blokującymi receptory beta- adrenergiczne, bez oznak interakcji.
English* Composite endpoint defined as patients with a confirmed 1 log RNA drop from baseline and without evidence of treatment failure ** Comparator PI/ RTV:
* Złożony punkt końcowy u pacjenta z potwierdzonym spadkiem o 1 log RNA od wartości początkowej oraz bez objawów niepowodzenia w leczeniu. ** Grupa porównawcza PI/ RTV:
EnglishIn clinical studies, AZOPT was used concomitantly with prostaglandin analogues and timolol ophthalmic preparations without evidence of adverse interactions.
W badaniach klinicznych AZOPT stosowano jednocześnie z analogami prostaglandyn i okulistycznymi preparatami tymololu bez oznak występowania niepożądanych interakcji.
EnglishThe safety and efficacy of ZOSTAVAX have not been established in adults who are known to be infected with HIV with or without evidence of immunosuppression (see section 4.3).
Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności działania szczepionki ZOSTAVAX u osób dorosłych zakażonych wirusem HIV z objawami lub bez objawów immunosupresji (patrz punkt 4. 3).
EnglishUpon abrupt cessation of treatment with telmisartan, blood pressure gradually returns to pre-treatment values over a period of several days without evidence of rebound hypertension.
W przypadku nagłego przerwania leczenia telmisartanem, ciśnienie tętnicze powraca stopniowo, w ciągu kilku dni, do wartości sprzed rozpoczęcia leczenia, bez zjawiska odbicia.
EnglishOther No clinical data are available for ProQuad in individuals who are known to be infected with human immunodeficiency viruses without evidence of immunosuppression.
Inne Brak danych klinicznych dotyczących stosowania szczepionki ProQuad u osób zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności bez objawów świadczących o osłabieniu układu immunologicznego.
EnglishUpon abrupt cessation of treatment with telmisartan, blood pressure gradually returns to pre-treatment values over a period of several days without evidence of rebound hypertension.
W przypadku nagłego przerwania leczenia telmisartanem ciśnienie tętnicze powraca do wartości sprzed rozpoczęcia leczenia stopniowo, w ciągu kilku dni, bez zjawiska odbicia (tzw.
EnglishUpon abrupt cessation of treatment with telmisartan, blood pressure gradually returns to pre-treatment values over a period of several days without evidence of rebound hypertension.
W przypadku gwałtownego przerwania leczenia telmisartanem, ciśnienie tętnicze krwi stopniowo powraca do wartości sprzed leczenia w ciągu kilku dni, bez objawów nasilenia się nadciśnienia.
EnglishUpon abrupt cessation of treatment with telmisartan, blood pressure gradually returns to pre-treatment values over a period of several days without evidence of rebound hypertension.
W przypadku nagłego przerwania leczenia telmisartanem, ciśnienie tętnicze krwi stopniowo powraca do wartości sprzed leczenia w ciągu kilku dni, bez zjawiska odbicia (tzw. „ rebound hypertension ’).

Other dictionary words

English
  • without evidence of

Moreover, bab.la provides the Esperanto-English dictionary for more translations.