"without exception" translation into Polish

EN

"without exception" in Polish

EN without exception
volume_up
{adjective}

without exception (also: absolute)

Similar translations for "without exception" in Polish

without preposition
Polish
exception noun
Polish
except adverb
except preposition
Polish

Context sentences for "without exception" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis ended only recently with them all being released, virtually without exception.
Sprawy zakończyły się niedawno, a wszyscy, praktycznie bez wyjątku, zostali zwolnieni.
EnglishIt is rape, and rape is without exception a crime in all ages and all cultures.
To gwałt, a gwałt zawsze jest zbrodnią, niezależnie od czasów i kultury.
EnglishAll European governments, without exception, are being forced to reduce state spending.
Wszystkie europejskie rządy, bez wyjątku, są zmuszone zmniejszać wydatki państwowe.
EnglishLet me thank everyone, without exception, who has contributed to the debate today.
Chciałabym podziękować wszystkim, bez wyjątków, którzy wzięli udział w dzisiejszej debacie.
EnglishTerrorism must be condemned and those guilty of this crime must be punished without exception.
Terroryzm musi być potępiony, a winni tej zbrodni muszą być, bez wyjątku, ukarani.
EnglishThe right to religious freedom must be respected and guaranteed everywhere, without exception.
Prawo do wolności wyznania musi być respektowane i gwarantowane wszędzie bez wyjątku.
EnglishAll of us, without exception, agree that we need to act decisively against terrorism.
Wszyscy bez wyjątku zgadzamy się, że przeciwko terroryzmowi musimy działać w sposób zdecydowany.
EnglishJustice belongs to all citizens of Europe without any exception.
Sprawiedliwość należy do wszystkich obywateli Europy, bez wyjątku.
EnglishIt is high-profile work in those countries, and almost without exception it is money well spent.
Jest to praca szeroko znana w tych państwach i prawie bez wyjątku są to dobrze wydane pieniądze.
EnglishYou can see, almost without exception, the UNAIDS estimates are much higher than the mortality-based estimates.
Można zauważyć że szacunki UNAIDS są niższe od naszych.
EnglishThe ecological debt burdens everyone without exception.
Dług ekologiczny obciąża wszystkich bez wyjątku.
EnglishTherefore, we must respect the right of all European Union citizens without exception to move freely.
Musimy zatem respektować to prawo wszystkich obywateli Unii Europejskiej bez wyjątku do swobodnego przemieszczania się.
EnglishHowever, to achieve this we will have to realise the potential of all the regions of the European Union without exception.
Aby to jednak osiągnąć, musimy wykorzystywać potencjał wszystkich regionów Unii Europejskiej bez wyjątku.
EnglishThe protection of all victims, without exception, has been my beacon throughout the development of this report.
Ochrona wszystkich ofiar, bez wyjątku, była moim światłem przewodnim w trakcie wszystkich prac nad przygotowywaniem tego sprawozdania.
EnglishIf you only want to accept first-party cookies, select the "Block all third-party cookies without exception" checkbox.
Jeśli akceptowane mają być wyłącznie własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru „Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm”.
EnglishDisparities in taxation produce distortions that, without exception, run counter to the competitiveness of European companies.
Rozbieżności w opodatkowaniu prowadzą do zakłóceń, które bez wyjątku kolidują z konkurencyjnością europejskich przedsiębiorstw.
EnglishThe reforms that we support reflect without any exception the broad range of objectives of the EU-Moldova action plan.
Reformy, które popieramy, odzwierciedlają bez wyjątku szerokie spektrum zadań składających się plan działania Mołdawii we współpracy z UE.
EnglishThank you, Mr Buzek, not least for the painstaking precision with which you responded to all the speeches, without exception.
Dziękuję panie przewodniczący Buzek! Przede wszystkim za drobiazgową precyzję, z jaką odpowiedział pan wszystkim mówcom bez wyjątku.
EnglishThis is the Europe that we can be proud of, the Europe of common values, finally shared by all Member States without exception.
Europa może być z tego dumna, Europa wspólnych wartości, które wreszcie są podzielane bez wyjątku przez wszystkie państwa członkowskie.
EnglishAll European Flag States must, without exception, be on the white list and be in possession of instruments designed for this purpose.
Wszystkie bez wyjątku europejskie państwa bandery muszą znajdować się na białej liście i posiadać instrumenty stworzone do tym celu.