"without fear" translation into Polish

EN

"without fear" in Polish

See the example sentences for the use of "without fear" in context.

Similar translations for "without fear" in Polish

without preposition
Polish
fear noun
to fear verb

Context sentences for "without fear" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey can work there without breaking the law and without fear of the immigration services.
Mogą tam pracować bez łamania prawa i bez lęku przez służbami imigracyjnymi.
EnglishBut whoso hearkeneth unto me shall dwell securely, And shall be quiet without fear of evil.
Ale kto mię słucha, bezpiecznie mieszkać będzie, a będzie wolny od strachu złych rzeczy.
EnglishWe must examine them without fear and debate them without any taboos.
Musimy rozpatrzeć je bez wahania i dyskutować nad nimi bez tematów tabu.
EnglishTo grant unto us that we being delivered out of the hand of our enemies Should serve him without fear,
Iżbyśmy mu bez bojaźni, z ręki nieprzyjaciół naszych będąc wybawieni, służyli;
EnglishShe dealeth hardly with her young ones, as if they were not hers: Though her labor be in vain, [she is] without fear;
Izaliś dał pawiowi piękne skrzydła, a pierze bocianowi i strusiowi?
EnglishNow if Timothy come, see that he be with you without fear; for he worketh the work of the Lord, as I also do:
Jeźliby tedy przyszedł Tymoteusz, patrzcie, aby bez bojaźni był między wami, bo dzieło Pańskie sprawuje, jako i ja.
EnglishI believe that today, we have an opportunity to defend victims and ensure that they can live without fear and in freedom.
Uważam, że mamy dzisiaj okazję, by wystąpić w obronie ofiar oraz dać im możliwość życia bez strachu i w wolności.
EnglishNec spe, nec metu or without hope or fear.
Nec spe, nec metu - bez nadziei i bez lęku.
Englishand that most of the brethren in the Lord, being confident through my bonds, are more abundantly bold to speak the word of God without fear.
A wiele ich z braci w Panu serca nabywszy z moich związek, śmielszymi są, bez bojaźni mówić słowo.
EnglishAs a result, we must be courageous in the face of the challenges, and being courageous means tackling a policy without any fear.
Dlatego musimy odważnie stawić czoło wyzwaniom, wykazując odwagę w formułowaniu polityki, nie obawiając się tego.
EnglishTerrorism is a new war without borders and without fronts so the fear of nuclear and biological weapons is not without foundation.
Terroryzm to nowa wojna bez granic i linii frontu; obawy przed bronią jądrową i biologiczną nie są więc bezpodstawne.
EnglishEuropean citizens are entitled to live in freedom, without fear of persecution or violence, anywhere in the European Union.
Obywatele europejscy mają prawo do życia w wolności w dowolnym miejscu Unii Europejskiej, bez obawy przed prześladowaniami lub przemocą.
EnglishCitizens and businesses in Kyrgyzstan need to be able to go about their daily life without fear for their lives or for their physical integrity.
Obywatele i przedsiębiorcy w Kirgistanie powinni móc zajmować się codziennymi sprawami bez obawy o życie czy zdrowie.
EnglishHowever, I fear that without special funding earmarked specifically for this purpose, we will not be able to achieve all our aims.
Jednak obawiam się, że bez osobnych środków zarezerwowanych tylko na ten cel nie uda nam się osiągnąć wszystkich zamierzonych celów.
EnglishThese women have a right to freedom of expression and to freedom to study without having to fear an Islam that would have them isolated.
Te kobiety mają prawo do wolności wyrażania poglądów i wolności studiowania bez obaw przed islamem, który zakłada ich izolację.
EnglishChildren should be able to benefit from all the opportunities this technology offers without fear of those who would cause them harm.
Dzieci powinny móc korzystać z możliwości, jakie oferuje ta technologia, ale bez obawy przed działaniem osób, które mogą je skrzywdzić.
EnglishThis means that we must enable the creators to distribute their work as widely as possible, without any fear of abuse from the middlemen or the consumers.
Oznacza to, że musimy umożliwić im jak najszerszą dystrybucję ich prac, bez obawy przed nadużyciem ze strony pośredników czy konsumentów.
English(RO) Democracy is being violated in Romania, a European Union Member State, by the actual party in government, without any fear of repercussions.
(RO) W Rumunii, państwie członkowskim Unii Europejskiej, partia rządząca dopuszcza się łamania zasad demokracji, nie obawiając się żadnych reperkusji.
EnglishWe have second-generation vaccinations which have been tested and can be administered without any fear of transferring viruses to unvaccinated animals.
Posiadamy szczepionki innej generacji, które są wypróbowane i mogą być stosowane bez obawy o przenoszenie się wirusów na zwierzęta nieszczepione.
EnglishEuropean citizens have the right to live and travel freely, without fear of being persecuted or subject to acts of violence in the Member States.
Obywatele europejscy mają prawo żyć i podróżować bez ograniczeń i obaw, że będą prześladowani lub padną ofiarą aktów przemocy na terenie państw członkowskich.

Other dictionary words

English
  • without fear

Translations into more languages in the bab.la Indonesian-English dictionary.