"without fear of" translation into Polish

EN

"without fear of" in Polish

See the example sentences for the use of "without fear of" in context.

Similar translations for "without fear of" in Polish

without preposition
Polish
fear noun
to fear verb
of preposition
Polish

Context sentences for "without fear of" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey can work there without breaking the law and without fear of the immigration services.
Mogą tam pracować bez łamania prawa i bez lęku przez służbami imigracyjnymi.
EnglishBut whoso hearkeneth unto me shall dwell securely, And shall be quiet without fear of evil.
Ale kto mię słucha, bezpiecznie mieszkać będzie, a będzie wolny od strachu złych rzeczy.
EnglishWe must examine them without fear and debate them without any taboos.
Musimy rozpatrzeć je bez wahania i dyskutować nad nimi bez tematów tabu.
EnglishTo grant unto us that we being delivered out of the hand of our enemies Should serve him without fear,
Iżbyśmy mu bez bojaźni, z ręki nieprzyjaciół naszych będąc wybawieni, służyli;
EnglishShe dealeth hardly with her young ones, as if they were not hers: Though her labor be in vain, [she is] without fear;
Izaliś dał pawiowi piękne skrzydła, a pierze bocianowi i strusiowi?
EnglishNow if Timothy come, see that he be with you without fear; for he worketh the work of the Lord, as I also do:
Jeźliby tedy przyszedł Tymoteusz, patrzcie, aby bez bojaźni był między wami, bo dzieło Pańskie sprawuje, jako i ja.
EnglishI believe that today, we have an opportunity to defend victims and ensure that they can live without fear and in freedom.
Uważam, że mamy dzisiaj okazję, by wystąpić w obronie ofiar oraz dać im możliwość życia bez strachu i w wolności.
Englishand that most of the brethren in the Lord, being confident through my bonds, are more abundantly bold to speak the word of God without fear.
A wiele ich z braci w Panu serca nabywszy z moich związek, śmielszymi są, bez bojaźni mówić słowo.
EnglishEuropean citizens are entitled to live in freedom, without fear of persecution or violence, anywhere in the European Union.
Obywatele europejscy mają prawo do życia w wolności w dowolnym miejscu Unii Europejskiej, bez obawy przed prześladowaniami lub przemocą.
EnglishCitizens and businesses in Kyrgyzstan need to be able to go about their daily life without fear for their lives or for their physical integrity.
Obywatele i przedsiębiorcy w Kirgistanie powinni móc zajmować się codziennymi sprawami bez obawy o życie czy zdrowie.
EnglishChildren should be able to benefit from all the opportunities this technology offers without fear of those who would cause them harm.
Dzieci powinny móc korzystać z możliwości, jakie oferuje ta technologia, ale bez obawy przed działaniem osób, które mogą je skrzywdzić.
EnglishEuropean citizens have the right to live and travel freely, without fear of being persecuted or subject to acts of violence in the Member States.
Obywatele europejscy mają prawo żyć i podróżować bez ograniczeń i obaw, że będą prześladowani lub padną ofiarą aktów przemocy na terenie państw członkowskich.
EnglishIn our Parliament, as in theirs, the reason that we have parliamentary immunity is so that we, as representatives of the people, can speak out without fear.
Za immunitetem posłów zarówno do naszego, jak i tureckiego parlamentu, przemawia fakt, że jako przedstawiciele narodu możemy się wypowiadać bez obaw.
EnglishNow we need the Council to cross without fear or flight, and I congratulate the authors of the Andersson, Ferreira and Kirilov reports.
Teraz Rada musi zmierzyć się z tym bez obaw czy wycofywania się, a ja chciałbym pogratulować autorom sprawozdań sporządzonych przez posłów Anderssona, Ferreirę i Kirilova.
EnglishPost-crisis, there needs to be an incentive for intellectuals and artists to use their creativity and publish new material, without fear, online.
Po okresie kryzysu konieczna jest zachęta dla intelektualistów i artystów, aby wykorzystywali swoją kreatywność i aby bez obawy publikowali nowe prace w trybie online.
EnglishTo conclude, ladies and gentlemen, I wish to point out that everyone must have the right to freedom of sexual orientation, without fear of imprisonment or death.
Panie i panowie! Na zakończenie pragnę zaznaczyć, że każdy musi mieć prawo do swobody orientacji seksualnej, bez obawy, że zostanie uwięziony lub skazany na śmierć.
EnglishThis is about the degree of certainty that women have during this time that they can dedicate themselves to motherhood, in peace and without fear, during the first weeks and months.
Chodzi o stopień pewności, z jakim kobiety mogą się całkowicie poświęcić macierzyństwu, w spokoju i bez obaw, w pierwszych tygodniach i miesiącach.
EnglishYou need a place where people can come together, sit down without fear of judgment, without recrimination, to actually face the problem, agree on the problem and come up with solutions.
Potrzebujemy miejsca, gdzie ludzie mogą siąść razem, bez strachu czy podlegania ocenie, bez wzajemnych oskarżeń, by zmierzyć się z problemem, zdefiniować go i znaleźć rozwiązania.
EnglishCooperation in matters of security must protect Europeans against criminals in order to make our everyday lives as safe as possible and to enable our children to live without fear.
Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa musi chronić Europejczyków przed przestępcami, aby nasze codzienne życie było możliwie jak najbezpieczniejsze, a nasze dzieci mogły żyć bez strachu.
EnglishAnd finally, it is also important to recognise that in the fight against terrorism the European Union must be conscious of its values and defend them without fear and without worrying about tactics.
I w końcu należy również przyznać, że w walce z terroryzmem Unia Europejska musi być świadoma swoich wartości i bronić ich bez lęku i bez zamartwiania się o odpowiednią taktykę.

Other dictionary words

English
  • without fear of

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Hindi-English dictionary.