"without further" translation into Polish

EN

"without further" in Polish

See the example sentences for the use of "without further" in context.

Similar translations for "without further" in Polish

without preposition
Polish
further adjective
further adverb
to further verb
Polish
far adjective
far adverb
Polish

Context sentences for "without further" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVimpat solution for infusion can be administered i. v. without further dilution.
Produkt Vimpat roztwór do infuzji można podawać dożylnie bez rozcieńczania.
EnglishGreater support for cotton growers is necessary without further cuts in production.
Niezbędne jest większe wsparcie dla plantatorów bawełny, bez dalszych cięć produkcji.
EnglishI do not believe that it is impossible to expand further without the Lisbon Treaty.
Nie wierzę, że dalsza ekspansja bez traktatu lizbońskiego nie jest możliwa.
EnglishScarcely a week passes without media reports of further suicide attacks.
Nie ma prawie tygodnia, by media nie donosiły o kolejnych zabójczych atakach.
EnglishThese elections should now be held as planned, without any further delay.
Wybory te powinny się teraz odbyć zgodnie z planem, bez dalszych opóźnień.
EnglishShe went onto consolidation without further evidence of QT prolongation.
Pacjentka przeszła do fazy leczenia konsolidującego bez dalszych objawów wydłużenia odstępu QT.
EnglishTemporarily stopping the infusion usually resolves these symptoms without further therapy.
Chwilowe wstrzymanie wlewu zwykle likwiduje te objawy bez konieczności dalszego ich leczenia.
EnglishI have explained to them that they have to implement this regulation without any further delay.
Wyjaśniłam im, że muszą wdrożyć to rozporządzenie bez dalszych opóźnień.
EnglishIt is a problem that we will be unable to solve without further development in the countries of origin.
Problemu tego nie zdołamy rozwiązać bez dalszego rozwoju w krajach pochodzenia.
EnglishWithout further objections, I would like to sing my song... that I've just been working on to Mr.
Bez dalszych planów, chciałbym śpiewać... właśnie zrobiłem piosenkę dla pana Roper' a.
EnglishWe call on Azerbaijani authorities to release the journalists in jail without further delay.
Wzywamy władze Azerbejdżanu do niezwłocznego zwolnienia dziennikarzy przebywających w więzieniach.
EnglishTemporarily stopping the infusion usually resolves these symptoms without further therapy.
Czasowe wstrzymanie wlewu zwykle powoduje ustanie tych objawów bez konieczności dalszego ich leczenia.
EnglishWe hope the situation can be resolved peacefully through dialogue without further bloodshed.
Mamy nadzieję, że sytuacja zostanie rozwiązana na drodze pokojowego dialogu bez dalszego rozlewu krwi.
EnglishWe must remind the Member States to transpose Directive 2006/54/EC without further delay.
Musimy również przypomnieć państwom członkowskim, by niezwłocznie dokonały transpozycji dyrektywy 2006/54/WE.
EnglishWithout further simplification of the CAP, this will not be possible.
Bez jej dalszego uproszczenia nie będzie to możliwe.
EnglishWe can do things together without having further expenditure from one government to others.
Możemy działać razem bez konieczności ponoszenia dalszych wydatków przez niektóre rządy na rzecz innych rządów.
EnglishThese reactions were generally mild in severity, transient, and resolved without further intervention.
Reakcje te były zazwyczaj nieznacznie nasilone, przemijające i ustępowały bez dodatkowych interwencji.
EnglishI urge that this be done without further delay.
Zwracam się o niezwłoczne podjęcie wymienionych przeze mnie działań.
EnglishThe answer is because the situation in Europe is serious and we must respond without further delay.
Odpowiedź brzmi następująco: ponieważ sytuacja w Europie jest poważna i musimy zareagować na nią bez dalszej zwłoki.
EnglishThese signs disappear without further treatment.
Objawy te ustępują samoistnie, bez dodatkowego leczenia.

Other dictionary words

English
  • without further

More translations in the Thai-English dictionary.