"without further delay" translation into Polish

EN

"without further delay" in Polish

See the example sentences for the use of "without further delay" in context.

Similar translations for "without further delay" in Polish

without preposition
Polish
further adjective
further adverb
to further verb
Polish
far adjective
far adverb
Polish
delay noun
to delay verb

Context sentences for "without further delay" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe call on Azerbaijani authorities to release the journalists in jail without further delay.
Wzywamy władze Azerbejdżanu do niezwłocznego zwolnienia dziennikarzy przebywających w więzieniach.
EnglishWe must remind the Member States to transpose Directive 2006/54/EC without further delay.
Musimy również przypomnieć państwom członkowskim, by niezwłocznie dokonały transpozycji dyrektywy 2006/54/WE.
EnglishI urge that this be done without further delay.
Zwracam się o niezwłoczne podjęcie wymienionych przeze mnie działań.
EnglishThe answer is because the situation in Europe is serious and we must respond without further delay.
Odpowiedź brzmi następująco: ponieważ sytuacja w Europie jest poważna i musimy zareagować na nią bez dalszej zwłoki.
EnglishThis dossier requires our concerted attention in order to put these improvements in place without further delay.
Zagadnienie to wymaga naszej wspólnej uwagi, aby można było wprowadzić te udoskonalenia w życie bez dalszej zwłoki.
EnglishWe must therefore not be concerned with what the rest of the world says, but rather adopt the necessary measures without further delay.
Nie możemy zatem przejmować się co powie reszta świata, ale raczej przyjąć niezbędne środki bez dalszych opóźnień.
EnglishIt is now time for Parliament to decide, without further delay, to meet the expectations and needs of European families.
Nadeszła pora, aby Parlament, nie ociągając się już, zdecydował się wyjść na przeciw oczekiwaniom i potrzebom europejskich rodzin.
EnglishTherefore, the Commission asked for this part of the campaign to be stopped without further delay and for all existing posters to be removed.
Dlatego Komisja zażądała bezzwłocznego przerwania tej części kampanii i usunięcia wszystkich rozwieszonych już plakatów.
EnglishThey must be real, political as well as socio-economic, serious - not just cosmetic - and to be implemented without further delay.
Muszą to być reformy rzeczywiste, polityczne, jak również społeczno-gospodarcze, poważne - a nie tylko kosmetyczne - oraz wdrażane bez dalszej zwłoki.
EnglishI would like to finish by calling on the Council to adopt without further delay the Regional Convention on preferential Pan-Euro-Med rules of origin.
Na koniec chciałabym zaapelować do Rady o przyjęcie bez dalszej zwłoki konwencji regionalnej o preferencyjnych paneurośródziemnomorskich regułach pochodzenia.
EnglishWe should not rely on the controversial new directive on mobility from DG SANCO to secure, without further delay, compliance with the judgments.
Nie powinniśmy polegać na kontrowersyjnej nowej dyrektywie w sprawie mobilności opracowanej przez DG SANCO w celu zapewnienia, bez dalszych opóźnień, zgodności z orzeczeniami.
EnglishAs emphasised by the Council, it needs, urgently and without further delay, to comply fully and without discrimination with the additional protocol to the Ankara Agreement.
Jak podkreśla Rada, państwo to musi pilnie i bez dalszej zwłoki w pełni dostosować się, bez różnicowania, do protokołu dodatkowego do umowy z Ankary.
EnglishThe priority now is to rebuild the regions most affected by the tragic events of last year, allowing them to restart their systems of production without further delay.
Obecnie priorytetem jest odbudowa regionów najbardziej dotkniętych przez tragiczne wydarzenia ubiegłego roku, umożliwiająca im ponowne uruchomienie systemów produkcji bez dalszego opóźnienia.
EnglishI am hopeful that all Member States will have ratified the Treaty within a short while and that the institutional and democratic and social reforms can be implemented without further delay.
Żywię nadzieję, że wkrótce wszystkie państwa członkowskie ratyfikują traktat, a reformy instytucjonalne, demokratyczne i społeczne zostaną przeprowadzone bez dalszej zwłoki.

Other dictionary words

English
  • without further delay

More translations in the Arabic-English dictionary.