"without giving" translation into Polish

EN

"without giving" in Polish

See the example sentences for the use of "without giving" in context.

Context sentences for "without giving" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd you have to have -- you can't do a VC pitch without giving me your financials.
Nie możesz zrobić prezentacji dla inwestora nie mówiąc o finansach.
EnglishThe Irish Government made the mistake of giving guarantees without demanding reform of the banking sector.
Rząd irlandzki popełnił błąd, udzielając gwarancji bez postawienia żądania reformy sektora bankowego.
EnglishHe has allowed yet another transfer of power to Brussels without giving the British people a referendum.
Pozwala oddać kolejne uprawnienia Brukseli, nie umożliwiając Brytyjczykom wypowiedzenia się w referendum.
EnglishOur Member States must receive the prisoners, such as the Uighurs, without giving in to pressure from China.
Nasze państwa członkowskie muszą przyjąć więźniów takich jak Ujgurzy, bez poddawania się naciskom Chin.
EnglishThe decision to postpone it allows us to resume without giving out gold stars that are not deserved.
Decyzja o odłożeniu go na później umożliwia nam powrócenie do niego bez rozdawania niezasłużonych złotych gwiazd.
EnglishCoordinated aid should be sent as a matter of urgency, but it should be done without giving in to neo-colonialist temptations.
Należy pilnie wysłać skoordynowaną pomoc, ale nie należy przy tym ustępować pola zakusom neokolonialistów.
EnglishAnd without giving you too much of a tirade,
Miałem dużo szczęścia w życiu po tym.
EnglishThis superstate wants to make neighbouring states dependent on it, but without giving them influence as equal partners within the Union.
To superpaństwo chce uzależnić od siebie sąsiednie państwa, nie dając im jednak wpływu jako równym partnerom w ramach Unii.
EnglishThe text has already been favourably received, without giving rise to major controversy, by the Transport Committee in January.
Sprawozdanie to już w styczniu spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony Komisji Transportu, nie wywołując większych kontrowersji.
EnglishBecause without giving a fair assessment of the past, we cannot be certain that we have done everything possible to prevent it from being repeated.
Ponieważ bez uczciwej oceny przeszłości nie możemy być pewni, że uczyniliśmy wszystko, co tylko możliwe, aby zapobiec jej powtórzeniu.
EnglishIn the European People's Party we believe in equality between men and women, but we believe it must be advocated without giving anyone else a bad name.
W Europejskiej Partii Ludowej wierzymy w równość mężczyzn i kobiet, ale wierzymy również, że należy ją popierać bez oczerniania innych.
EnglishState authorities could help these families for far lower sums without placing the children in an orphanage at all and without then giving them up for adoption.
Państwa za dużo mniejsze kwoty mogłyby pomóc tym rodzinom, wcale nie zabierając dzieci do sierocińca, a w konsekwencji dalej do adopcji.
EnglishAt the same time Lithuanian producers have made it clear that they intend to increase food prices in the autumn, without giving any objective reasons.
Równocześnie producenci litewscy jasno powiedzieli, że mają zamiar podnieść ceny żywności jesienią, bez podawania obiektywnych powodów takiej decyzji.
EnglishWhen one passenger applied to Ryanair to refund the additional costs, the airline refused to pay, without giving any precise reasons for its decision.
Kiedy jeden z pasażerów wystąpił do Ryanair o zwrot dodatkowych kosztów, przedsiębiorstwo to odmówiło, niepodając żadnych konkretnych powodów swojej decyzji.
EnglishFinally, we have a report that encompasses the various issues related to human rights without giving preference to one area to the detriment of another.
Wreszcie mamy sprawozdanie, które obejmuje całość problematyki związanej z prawami człowieka i które nie faworyzuje przy tym wybranych dziedzin kosztem innych.
EnglishWithout giving increased attention to the European education and research policy, we will not be able to speak of a reformed, competitive and strong Union.
Bez poświęcenia większej uwagi europejskiej polityce w zakresie edukacji i badań naukowych nie będziemy mogli mówić o zreformowanej, konkurencyjnej i silnej Unii.
EnglishFurthermore, the proposal introduces the sustainable economy into public tendering for the supply of vehicles, without giving rise to higher costs.
Ponadto we wniosku przewidziano wcielenie zasady zrównoważonej gospodarki do zamówień publicznych na dostawę pojazdów, nie doprowadzając tym samym do zwiększenia kosztów.
EnglishThe European Parliament is doing its homework: it is to be hoped that the Council does the same, without giving in to national selfishness and false arguments.
Parlament Europejski wywiązał się ze swojego zadania; należy mieć nadzieję, że Rada zrobi to samo bez uciekania się do krajowego egoizmu i fałszywych argumentów.
EnglishThe only possibility is 'not only/but also', which means the balanced development of both policies together, without making giving preference to one over the other.
Jedyną możliwością jest "nie tylko/ale także”, co oznacza zrównoważony rozwój obu polityk jednocześnie, bez konieczności nadawania pierwszeństwa żadnej z nich.
EnglishWe cannot think that we can solve the problems relating to minorities and to the death penalty in China without giving any thought to the Chinese Government.
Nie możemy mieć złudzeń, że będziemy w stanie rozwiązać problemy związane z mniejszościami i karą śmierci w Chinach, nie zwracając się z tymi problemami do chińskiego rządu.

Other dictionary words

English
  • without giving

Moreover, bab.la provides the English-Dutch dictionary for more translations.