"without good" translation into Polish

EN

"without good" in Polish

See the example sentences for the use of "without good" in context.

Similar translations for "without good" in Polish

without preposition
Polish
good noun
Polish
good adjective
good adverb
Polish

Context sentences for "without good" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do find it rather unfair of people to tarnish our image without good cause.
Uważam, że takie szarganie naszego wizerunku bez uzasadnienia jest niezbyt uczciwe.
EnglishThis cannot be done without good cooperation with our allies from across the Atlantic.
Nie da się tego zrobić bez dobrej współpracy z sojusznikami z drugiej strony Atlantyku.
EnglishAlso, that the soul be without knowledge is not good; And he that hasteth with his feet sinneth.
Zaiste duszy bez umiejętności nie dobrze, a kto jest prędkich nóg, potknie się.
EnglishWomen should not be given a worse deal than men without good and sound reasons.
Kobiety nie powinny otrzymywać gorszych warunków niż mężczyźni bez dobrego i uzasadnionego powodu.
EnglishMr Saryusz-Wolski's report does not push forward the Nabucco project in particular without good reason.
Sprawozdanie posła Saryusza-Wolskiego nie popycha do przodu projektu Nabucco.
EnglishHowever, the Council is delaying making a decision without good reason.
Jednak Rada bez konkretnego powodu opóźnia podjęcie decyzji.
EnglishThere can be no competitive commercial policy without innovative, good quality industrial production.
Nie może być konkurencyjnej polityki handlowej bez innowacyjnej i dobrej jakościowo produkcji przemysłowej.
EnglishI would not wish to end this speech without stressing the very good cooperation between Parliament and the Commission.
Nie chcę kończyć wystąpienia bez zaakcentowania bardzo dobrej współpracy między Parlamentem a Komisją.
EnglishThis must not be jeopardised without good cause; that is, merely because such professions do not exist elsewhere.
Nie można tego bezzasadnie narażać na szwank, czyli tylko dlatego, że taki zawód nie istnieje gdzie indziej.
EnglishThe fact that the report emphasises the importance of creating a real internal market without barriers is a good thing.
To dobrze, że w sprawozdaniu podkreśla się znaczenie stworzenia prawdziwego rynku wewnętrznego bez barier.
EnglishImproved coordination on economic policy is without doubt a good idea for Europe's long-term growth.
Poprawa koordynacji polityki gospodarczej jest niewątpliwie dobrym pomysłem z punktu widzenia długoterminowego wzrostu w Europie.
EnglishIt lies at the heart of this treaty and we should not allow the heart to be torn out of the treaty without good cause.
Przedmiotowa karta jest sercem traktatu i nie możemy pozwolić, by to serce bez ważnego powodu zostało z niego wyrwane.
EnglishI agree that there will be no progress without stability; stability means good governance and it means troops and it means police.
Zgadzam się, że bez stabilizacji nie będzie postępu, a stabilizacja oznacza dobre rządzenie, wojsko oraz policję.
EnglishWithout the good will of both sides, the elections will not be held at all, or they will not come up to the hopes being placed in them.
Bez dobrej woli obu stron wybory w ogóle się nie odbędą albo nie spełnią nadziei, które są w nich pokładane.
EnglishSecondly, some European vessels have been stopped and inspected without good reason by the Mauritanian authorities.
Po drugie, władze mauretańskie zatrzymały niektóre statki europejskie i przeprowadziły ich inspekcję bez wystarczających powodów.
EnglishThis means that they provide companies with legal certainty as the Commission cannot depart from them without good grounds.
Oznacza to, że dają one przedsiębiorstwom pewność prawną, ponieważ Komisja nie może czynić od nich odstępstw, nie mając dobrych podstaw.
EnglishThe survivors of the disaster need clean drinking water, which cannot be provided on a sustainable basis without good treatment plants.
Osoby, które przeżyły cyklon, potrzebują czystej wody pitnej, której nie da się zapewnić w ciągły sposób bez stacji uzdatniania.
EnglishWithout good housing, good places and supplemental social policy, education and employment, we will not succeed.
Bez dobrych warunków mieszkaniowych, właściwych lokalizacji domów oraz wsparcia w postaci polityki społecznej, edukacyjnej i zatrudnienia nie uda nam się osiągnąć sukcesu.
EnglishWithout a good domestic production base for first-generation biofuels, innovative and efficient products will have difficulties finding their way into the market.
Bez dobrej krajowej bazy produkcyjnej dla biopaliw pierwszej generacji, innowacyjne i wydajne produkty będą miały trudności z wejściem na rynek.
English(DE) Madam President, President-in-Office of the Council, 'Europe without Barriers' is a good motto, as it goes to the heart of the European idea - bringing people together.
(DE) Pani przewodnicząca, panie urzędujący przewodniczący Rady! "Europa bez barier” jest dobrym mottem, jako że trafia w sedno idei europejskiej - jednoczenia ludzi.

Other dictionary words

English
  • without good

Search for more words in the English-Italian dictionary.