"without harming" translation into Polish

EN

"without harming" in Polish

See the example sentences for the use of "without harming" in context.

Similar translations for "without harming" in Polish

without preposition
Polish
to harm verb
harm noun

Context sentences for "without harming" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe region did well when we managed to reconcile often contradictory interests without harming values.
Region ten miał się dobrze wówczas, gdy potrafiliśmy pogodzić często sprzeczne interesy bez naruszania wartości.
EnglishWhat measures do you propose in the nuclear question that will target the government without harming the population?
Jakie środki proponuje się w kwestii nuklearnej, by wywrzeć nacisk na rząd, nie narażając jednocześnie ludności?
EnglishWe can do it without harming any tissue.
Można to zrobić bez uszkodzenia żadnej tkanki.
EnglishIn my view, we have before us a balanced text, which will ban the use of certain harmful pesticides, but without harming European farming.
Według mnie tekst, nad którym mamy głosować jest wyważony, ponieważ zakazane zostanie stosowanie niektórych szkodliwych pestycydów bez szkody dla rolnictwa europejskiego.
EnglishWe must accomplish this by means of measures such as those that have been proposed today, without harming the trade sector - particularly SMEs - and without increasing bureaucracy.
Musimy tego dokonać za pomocą środków takich jak te, które zostały zaproponowane dziś, bez szkody dla sektora handlu - w szczególności MŚP - i bez zwiększania biurokracji.
EnglishI do think, though, that it should be expanded by adding a rider guaranteeing that each entity must provide smokers with a place nearby where they may smoke without harming others.
Jednak uważam, że powinien być rozszerzony o zapis, który zagwarantuje, iż każda jednostka powinna zapewnić pracownikom przestrzeń w obrębie, której będą mogli palić nie szkodząc innym.

Other dictionary words

English
  • without harming

Even more translations in the English-Turkish dictionary by bab.la.