"without having to" translation into Polish

EN

"without having to" in Polish

See the example sentences for the use of "without having to" in context.

Similar translations for "without having to" in Polish

without preposition
Polish
to have verb
to preposition
Polish
to conjunction

Context sentences for "without having to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou cannot have proper democracy without having a free, strong and vibrant opposition.
Nie ma prawdziwej demokracji bez wolnej, silnej i tryskającej energią opozycji.
EnglishDrag and Drop allows you to move selected cells or rows without having to copy and paste.
Aby przenieść wiersze:Zaznacz wiersz, który chcesz przenieść, klikając jego numer.
EnglishWe cannot discuss a common policy without having a common energy network.
Nie możemy omawiać wspólnej polityki nie mając wspólnej sieci energetycznej.
EnglishSo, when you eat less fat, you eat fewer calories without having to eat less food.
Więc gdy jesz mniej tłuszczu, jesz mniej kalorii bez jedzenia mniej.
EnglishNo economy in the world can develop without having an educated society.
Żadna gospodarka na świecie nie może się rozwijać bez posiadania wykształconego społeczeństwa.
EnglishTherefore, abandoning coal without having a viable alternative would not be appropriate.
Dlatego rezygnacja z węgla bez zapewnienia sobie opłacalnej alternatywy byłaby pozbawiona sensu.
EnglishThese small images can help you see all of your content without having to click each file.
Te małe obrazy ułatwiają zobaczenie całej zawartości bez konieczności klikania poszczególnych plików.
EnglishColleagues, you cannot do all this without having mutual trust.
Nie zdołacie tego wszystkiego osiągnąć bez wzajemnego zaufania.
EnglishWith the Google Docs app, you can access and edit your docs without having to use your browser.
Dzięki niej możesz uzyskiwać dostęp do swoich dokumentów oraz edytować je bez używania przeglądarki.
EnglishNo democratic state can dare to break international law without having to justify its actions.
Żadne demokratyczne państwo niech nie śmie łamać międzynarodowego prawa bez uzasadnienia swoich działań.
EnglishWe can do things together without having further expenditure from one government to others.
Możemy działać razem bez konieczności ponoszenia dalszych wydatków przez niektóre rządy na rzecz innych rządów.
EnglishCan express him/herself spontaneously and fluently without having to search for words frequently and noticeably.
Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
EnglishThat is 18 months without having committed any crime!
To 18 miesięcy bez popełnienia żadnego przestępstwa!
EnglishDo not alternate between taking INVEGA with breakfast one day and without having breakfast the next day.
Nie należy zmieniać sposobu przyjmowania leku INVEGA ze śniadaniem jednego dnia i bez śniadania następnego dnia.
EnglishThey can expand and restructure cross-border operations without having to set up networks of subsidiaries.
Mogą rozszerzać i restrukturyzować działalność transgraniczną bez konieczności tworzenia sieci spółek zależnych.
EnglishUnilateral disengagement without negotiations, without having a negotiating partner, does not make sense.
I to on miał i nadal ma rację. Jednostronne wycofanie się bez negocjacji, bez partnera do negocjacji, nie ma sensu.
EnglishBut without having the silicon sock, I'm just going to try slip in it.
EnglishWe are carelessly anticipating here the negotiations of a future peace conference, without having any right to do so.
Beztrosko antycypujemy tutaj negocjacje przyszłej konferencji pokojowej, nie mając ku temu żadnego prawa.
EnglishAnd the therapy is delivered continuously at home, without having to go into the hospital either periodically or continually.
A terapia jest stosowana nieprzerwanie w domu, bez potrzeby hospitalizacji, okresowej lub ciągłej.
EnglishThey are suffering hardship without having any other options or means of overcoming the situation.
Doświadczają one poważnych trudności nie mając do dyspozycji żadnej alternatywy, czy sposobu przezwyciężenia obecnej sytuacji.

Other dictionary words

English
  • without having to

Moreover, bab.la provides the English-Turkish dictionary for more translations.