"without however" translation into Polish

EN

"without however" in Polish

See the example sentences for the use of "without however" in context.

Similar translations for "without however" in Polish

without preposition
Polish
however conjunction
however

Context sentences for "without however" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet us not do this, however, without looking closely at the programmes currently running.
Nie róbmy tego jednak bez bliższego przyjrzenia się realizowanym obecnie programom.
EnglishThose two texts would be nothing without this one, however.
Bez przedmiotowego tekstu pozostałe dwa nie miałyby jednak żadnego znaczenia.
EnglishHowever, without a Europe-wide network, key objectives of the European Union will not be achieved.
Jednak bez paneuropejskiej sieci kluczowe cele Unii Europejskiej będą niezrealizowane.
EnglishWithout proper financing, however, the project will not succeed.
Wierzę, że Strategia dla Morza Bałtyckiego to dobra i ważna inicjatywa.
EnglishHowever, without Europe, without European leadership, there would have been a bloodbath in Libya.
Jednak gdyby nie Europa, gdyby nie przywództwo europejskie, w Libii nastąpiły rozlew krwi.
EnglishHowever, without a functioning financial system, nothing else can be sustained.
Niemniej bez sprawnie działającego systemu finansowego nie uda się utrzymać żadnego z pozostałych elementów.
EnglishOn the other hand, however, without growth, we will not build developing countries' economic potential.
Ale z drugiej strony bez wzrostu nie zbudujemy możliwości ekonomicznych krajów rozwijających się.
EnglishHowever, without these strict conditions, we will not be contributing to the creation of sustainable jobs.
Bez spełnienia tych ostrych warunków nie przyczynimy się jednak to stworzenia trwałych miejsc pracy.
EnglishParliament and the Council have been guaranteed greater powers without, however, endangering the EIT's autonomy.
Parlament i Rada mają zagwarantowane większe uprawnienia, co jednak nie zagraża autonomii EIT.
EnglishIt now has the means to assume its environmental responsibilities without, however, sacrificing its economy.
Zyskała teraz środki, by podjąć odpowiedzialność za środowisko, nie poświęcając przy tym gospodarki.
Englishhowever, be without prejudice to the primary objective of maintaining price stability.
Procedury instytucjonalne nie mogą przy tym naruszać głównego celu, jakim jest utrzymanie stabilności cen.
EnglishWithout the Lisbon Treaty, however, a coordinated EU policy on the financial crisis cannot work properly.
Skoordynowana polityka UE wobec kryzysu finansowego nie będzie jednak dobrze funkcjonować bez traktatu lizbońskiego.
EnglishThis must be done, however, without neglecting the legitimate limits set by the Member States.
Zadanie to powinno jednak być realizowane z uwzględnieniem uzasadnionych limitów określanych przez poszczególne państwa członkowskie.
EnglishWithout cash, however, nothing will happen and it is crucially important that we keep to this goal and our promise.
Bez środków jednakże nic się nie wydarzy i bardzo istotne jest, abyśmy trzymali się tego celu i naszych obietnic.
EnglishHowever, without new enfuvirtide some patients began to lose antiviral activity between weeks 4 and 8.
Jednak bez wprowadzania enfuwirtydu u niektórych pacjentów aktywność przeciwwirusowa zaczęła się zmniejszać po upływie od 4 do 8 tygodni.
EnglishIt is everyone's desire that cooperation continues in a positive spirit, without, however, forgetting the facts.
Wszyscy pragną, by współpraca przebiegała nadal w pozytywnym duchu, aczkolwiek nie może ona toczyć się z pominięciem milczeniem faktów.
EnglishBoth of these institutional procedures must, however, be without prejudice to the primary objective of maintaining price stability.
Powyższe procedury instytucjonalne nie mogą przy tym naruszać głównego celu EBC, jakim jest utrzymanie stabilności cen.
EnglishNo political intervention can be effective, however, without all of the countries of Europe uniting and acting as one.
Żadna interwencja polityczna nie będzie jednak skuteczna, jeżeli wszystkie państwa europejskie nie będą zjednoczone i nie będą działać wspólnie.
EnglishHowever, without CCS technology, in other words without clean coal technology, this fuel will have no future.
Jednak bez technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, innymi słowy bez czystej technologii węglowej paliwo to nie będzie miało przyszłości.
EnglishThe regulations need to be adapted to this specific nature, without, however, compromising safety or security.
Przepisy mające do niego zastosowanie powinny być dostosowane do jego szczególnego charakteru, jednak nie może odbywać się to kosztem bezpieczeństwa lub ochrony.
Other dictionary words
English
  • without however

Translations into more languages in the bab.la Greek-English dictionary.