"without human" translation into Polish

EN

"without human" in Polish

See the example sentences for the use of "without human" in context.

Similar translations for "without human" in Polish

without preposition
Polish
human noun
Polish
human adjective

Context sentences for "without human" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are concerned with democracy and the rule of law, without forgetting human rights.
Jesteśmy zainteresowani demokracją, normami prawnymi i nie zapominamy o prawach człowieka.
EnglishSo with this Anatomage Table, students can experience the dissection without a human cadaver.
Umożliwia studentom przeprowadzenie analizy anatomicznej ciała bez zwłok.
EnglishSo what Ubuntu really says is that there is no way for us to be human without other people.
"Ubuntu" mówi tak naprawdę, że nie można być ludzkim bez innych ludzi.
EnglishAnd what happens is this can be implanted into a human heart without open heart surgery.
Może być wszczepiona w ludzkie serce bez konieczności przeprowadzenia otwartej operacji na sercu.
EnglishThey're going to make their own decisions about who to shoot and who not to shoot without a human in the loop.
Będą one podejmowały decyzję, do kogo strzelać, a do kogo nie, bez udziału człowieka.
EnglishWe know that in the natural environment carbon emission occurs largely without human intervention.
Wiemy też, że emisja dwutlenku węgla w przyrodzie odbywa się w głównej mierze bez udziału człowieka.
EnglishWithout human rights there is no rule of law or democracy.
Bez praw człowieka nie ma rządów prawa ani demokracji.
EnglishWhat Okolloh did would not have been possible without human generosity.
Nie byłoby możliwe bez ludzkiej hojności.
EnglishThis is a solution of sorts, but rarely is it one that comes without human costs or humanitarian consequences.
Jest to pewne rozwiązanie, ale rzadko nie pociąga za sobą ofiar ludzkich, czy konsekwencji humanitarnych.
EnglishWe cannot combat human trafficking without tackling the phenomena in countries in which trafficking often starts.
Nie możemy walczyć z handlem ludźmi, nie zajmując się zjawiskami w krajach, w których handel ludźmi często się zaczyna.
EnglishThis is almost unique among all UN missions: it is the only one without a human rights mandate.
Jest to sytuacja niemal wyjątkowa wśród wszystkich misji ONZ: to jedyna misja pozbawiona mandatu do obserwacji przestrzegania praw człowieka.
English. - (PL) It goes without saying that human dignity and the right to safety are fundamental values of life which must be protected.
Godność człowieka oraz prawo do bezpieczeństwa są niewątpliwie podstawowymi wartościami życia, które muszą być chronione.
EnglishIt is not possible to discuss human rights without speaking of the first and most fundamental one: the right to life.
Nie jest możliwe podejmowanie dyskusji na temat praw człowieka, jeżeli nie mówi się o pierwszym i najbardziej podstawowym prawie: prawie do życia.
EnglishHowever, we need to achieve that objective in a balanced way and in a common-sense way, so that we protect human health without penalising agriculture.
Jednakże musimy osiągnąć ten cel w wyważony i rozsądny sposób, aby chronić zdrowie ludzi bez szkody dla rolnictwa.
EnglishWe must also insist that the Russian authorities comply with all the judgments of the European Court of Human Rights without delay.
Musimy również naciskać na to, aby władze rosyjskie stosowały się bez zwłoki do wszystkich orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
EnglishUltimately, the capitalist pursuit of profit, without regard for human life, human safety or the environment, is responsible for this crisis.
Ostatecznie to kapitalistyczna pogoń za zyskiem, bez zważania na życie i bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego, jest przyczyną tego kryzysu.
EnglishOne of the Member States' most important duties is to ensure the security of their citizens, but without jeopardising fundamental human rights.
Jednym z najważniejszych obowiązków państw członkowskich jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom, jednak bez naruszania podstawowych praw człowieka.
EnglishI shall finish by saying that without fundamental human values and rights, democracy may be a defective solution, if not a caricature of how to govern.
Powiem na koniec, że bez podstawowych wartości i praw człowieka demokracja może być rozwiązaniem wadliwym, jeśli nie karykaturalnym sposobem rządzenia.
EnglishIn principle, the recognition of social rights as human rights cannot be questioned either, since there is no human dignity without basic security.
Zasadniczo, uznanie praw socjalnych jako praw człowieka także nie może być kwestionowane, ponieważ nie ma godności ludzkiej bez podstawowego bezpieczeństwa.
EnglishThis has become a vital instrument for strengthening grass-roots organisations throughout the world, without which human rights and democracy could not flourish.
Stał się on ważnym instrumentem umacniania organizacji lokalnych na całym świecie, bez których prawa człowieka i demokracja nie mogłyby prosperować.

Other dictionary words

English
  • without human

Have a look at the English-Korean dictionary by bab.la.