"without increasing" translation into Polish

EN

"without increasing" in Polish

See the example sentences for the use of "without increasing" in context.

Context sentences for "without increasing" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCan we extend the scope of the European funds without increasing them?
Czy możemy rozszerzyć zakres funduszy europejskich bez ich zwiększania?
EnglishThis goal must be attained without thereby increasing the risk to payments.
Ten cel musi zostać osiągnięty bez jednoczesnego zwiększania ryzyka związanego z płatnościami.
EnglishLevels above 20 mg/ l may cause severe side effects without increasing the medicine 's effectiveness.
Stężenie ponad 20 mg/ l może wywołać poważne działania niepożądane bez zwiększenia skuteczności leku.
EnglishThe sceptics may ask whether the Union will be competitive without innovation or increasing innovation.
Sceptycy zapewne mogą pytać, czy Unia będzie konkurencyjna bez innowacji czy badań nad innowacyjnością.
EnglishThis is impossible without increasing efficiency.
Jest to niemożliwe bez zwiększenia efektywności.
EnglishMy specific proposal is as follows: let us turn this EUR 5 billion into EUR 50 billion without increasing the budget.
Konkretnie proponuję, abyśmy te 5 miliardów euro zastąpili kwotą 50 miliardów euro bez zwiększania budżetu.
EnglishThe company did this as a means of increasing production, without considering the social consequences of its decision.
Zrobiła to w celu zwiększenia produkcji, nie biorąc pod uwagę skutków społecznych podjęcia takiej decyzji.
EnglishIt is unrealistic to transfer new responsibilities to Europe without increasing the financial resources on which it can draw.
Przeniesienie na Europę nowych obowiązków bez zwiększenia dostępnych zasobów finansowych jest nierealne.
EnglishBut you can also raise your ad's position by improving the quality of your ads, keywords, and settings, without increasing costs.
Jednak można to również osiągnąć bez ponoszenia dodatkowych kosztów, optymalizując jakość reklam i słów kluczowych oraz ustawienia.
EnglishHowever, the text adopted today also contains rules that would heavily burden companies without increasing consumer protection.
Przyjęty dziś tekst zawiera jednak też takie zasady, które mogą poważnie obciążyć firmy, bez jednoczesnego zwiększenia ochrony konsumentów.
EnglishA programme must be put into action for implementing the strategic priorities without increasing the allocation of funds from the existing budget lines.
Trzeba wdrożyć program realizacji priorytetów strategicznych bez zwiększania przydziału środków z istniejących linii budżetowych.
EnglishNo lasting resolution of the Sudanese conflict will be possible without the involvement of the UN and without the UN increasing the number of soldiers in the region.
Trwałe rozwiązanie konfliktu w Sudanie nie będzie możliwe bez działania i dodatkowego zwiększania sił ONZ w regionie.
EnglishHow will we obtain food for them without increasing our CO2 emissions, and without this tipping the natural balance and the global climate?
W jaki sposób zdobędziemy dla nich wszystkich żywność bez zwiększania naszych emisji CO2 oraz bez zaburzania w ten sposób naturalnej równowagi i globalnego klimatu?
EnglishWe must accomplish this by means of measures such as those that have been proposed today, without harming the trade sector - particularly SMEs - and without increasing bureaucracy.
Musimy tego dokonać za pomocą środków takich jak te, które zostały zaproponowane dziś, bez szkody dla sektora handlu - w szczególności MŚP - i bez zwiększania biurokracji.

Other dictionary words

English
  • without increasing

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Turkish-English dictionary.