"without justification" translation into Polish

EN

"without justification" in Polish

See the example sentences for the use of "without justification" in context.

Similar translations for "without justification" in Polish

without preposition
Polish
justification noun

Context sentences for "without justification" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnce this period of time has been exceeded, the purchaser may withdraw without justification.
Po przekroczeniu tego terminu nabywca może odstąpić od umowy bez uzasadnienia.
EnglishThe last century has been described, not without justification, as the century of expulsions.
Miniony wiek, nie bez powodu, określa się mianem wieku wypędzeń.
EnglishOtherwise, we will continue to lose tax revenue, without any justification for calling those people to account.
W przeciwnym razie będziemy nadal tracić wpływy z podatków, nie mając podstaw, aby oszustów pociągać do odpowiedzialności.
EnglishGoing through the different expenditure lines, you can find many growing 50% to 100% without any reasonable justification.
Patrząc na różne pozycje kosztów, widzimy, że wiele z nich rośnie o 50-100 % bez żadnego rozsądnego uzasadnienia.
EnglishI also welcome the approach taken to address fraud and an unwillingness to act on agreed recommendations without a reasonable justification.
Cieszy mnie też podejście przyjęte w przypadku oszustw i braku gotowości do reagowania na uzgodnione zalecenia bez rozsądnego uzasadnienia.
English(SK) Ladies and gentlemen, in their speeches in the European Parliament our Hungarian colleagues regularly attack Slovakia without any justification.
(SK) Panie i panowie! Nasi węgierscy koledzy w swoich przemowach w Parlamencie Europejskim systematycznie i bez powodu atakują Słowację.
EnglishEight months later, the Commission granted access to 16 of 19 letters, refusing - without legal justification - to disclose three letters from Porsche.
Osiem miesięcy później Komisja ujawniła 16 z 19 pism, odmawiając - bez uzasadnienia prawnego - ujawnienia trzech listów otrzymanych od firmy Porsche.
EnglishThe public should therefore be more actively involved in this process but, of course, we need to strike a balance, so that projects are not stopped without justification.
Społeczeństwo trzeba zatem bardziej aktywnie włączyć w ten proces, jednak należy tu zachować równowagę, by przedsięwzięcia nie bywały wstrzymywane bez uzasadnienia.
EnglishIn spite of all this, and without any objective justification, President Klaus was granted a derogation in order to ensure the non-application of the EU Charter of Fundamental Rights.
Pomimo tego i bez żadnego obiektywnego uzasadnienia, prezydentowi Klausowi przyznano prawo odstąpienia, zwalniające jego kraj z obowiązku stosowania Karty praw podstawowych.
EnglishOtherwise, we will replace the current national boundaries with the blocks' boundaries, thereby extending without any justification the deadline for implementing the Single European Sky.
W przeciwnym wypadku zastąpimy obecne granice narodowe granicami bloków, a tym samym bezzasadnie wydłużymy termin wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.
EnglishI also think that it is the duty of the Czech President to respect the undertakings made when this Treaty was negotiated and not to impede without justification its implementation.
Uważam też, że powinnością czeskiego prezydenta jest poszanowanie zobowiązań zaciągniętych w toku negocjowania traktatu oraz powstrzymanie się od bezzasadnego utrudniania jego wykonywania.

Other dictionary words

English
  • without justification

Moreover, bab.la provides the English-Esperanto dictionary for more translations.