"without mentioning" translation into Polish

EN

"without mentioning" in Polish

See the example sentences for the use of "without mentioning" in context.

Similar translations for "without mentioning" in Polish

without preposition
Polish
to mention verb
mention noun

Context sentences for "without mentioning" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI cannot just move on to the agenda without mentioning the crisis.
Nie mogę po prostu przejść do omawiania punktu porządku dziennego bez wspominania o kryzysie.
EnglishI do not want to conclude without mentioning with satisfactory coverage of women's rights within this report.!
Na zakończenie wspomnę, że jestem zadowolona z przedstawienia problemu praw kobiet w tym sprawozdaniu!
EnglishThis is without mentioning the foreign students that we train, who thus have French degrees and who never leave.
Nie wspomnę już o studentach zagranicznych, których szkolimy, a którzy uzyskują francuskie dyplomy i nigdy nie wyjeżdżają.
EnglishThis is without mentioning that the scope, in the case of the major sectors, affects our lives in very significant areas.
To nawet nie wspominając, że w przypadku ważnych sektorów zakres ten oddziałuje na nasze życie w bardzo ważnych dziedzinach.
EnglishI have heard several speeches now and we have been talking about eradicating poverty without once mentioning how we create more wealth.
Słyszałem kilka wystąpień, mówiliśmy o wyeliminowaniu ubóstwa, ani razu nie mówiąc, jak stworzymy więcej bogactwa.
EnglishThis is without mentioning the consent of the Commission, as discussed by Mr Brok, which provides further scope for the European Parliament.
Nie wspominam tu o zgodzie Komisji, o której mówi pan poseł Brok, która zwiększa możliwości Parlamentu Europejskiego.
EnglishIt would be unthinkable for the European Parliament to discuss human rights in the world today without mentioning Hu Jia.
Trudno sobie wyobrazić dyskusję w Parlamencie Europejskim o prawach człowieka w dzisiejszym świecie, w której nie wspomniano by o Hu Jia.
EnglishThat is without even mentioning the slavery in the north, to which possibly hundreds of thousands of Southern Sudanese women and children fell victim.
Nie wspomnę tu nawet o niewolnictwie na północy, którego ofiarą padają setki tysięcy kobiet i dzieci z Południowego Sudanu.
EnglishThey complained about Mr Berlusconi having immunity from prosecution without mentioning that they, as MEPs, have a similar immunity.
Zarzucali panu Berlusconiemu immunitet uniemożliwiający oskarżenie go, podczas gdy sami, jako posłowie do PE, cieszą się podobnym immunitetem.
EnglishThis is without mentioning the other contributions in the form of technical assistance, which was required to restructure the East German economy.
Kwota ta nie obejmuje pomocy w formie wsparcia technicznego, które było niezbędne do restrukturyzacji wschodnioniemieckiej gospodarki.
EnglishThat is without mentioning damage-reduction projects aimed particularly at drug addicts to prevent the sharing of needles.
Nie wspominając o ograniczeniu szkód, chodzi tu głównie o projekty adresowane w pierwszym rzędzie do narkomanów, które mają zapobiegać dzieleniu się igłami do strzykawek.
EnglishThey complain about his domination of the media, without mentioning the tens of millions of euros of public money that this Parliament spends on promoting itself.
Mają zastrzeżenia do jego dominacji nad mediami, ale nie wspominają o dziesiątkach milionów euro, które ten Parlament wydaje na własną promocję.
EnglishThis is without even mentioning the need to review the visa facilitation agreements, which were so firmly supported by this Parliament, such as those with the Ukraine and Serbia.
Nie wspomnę już nawet o potrzebie zmiany porozumień o ułatwieniach wizowych, które ten Parlament tak zdecydowanie popierał, takich jak porozumienia z Ukrainą i Serbią.
EnglishWithout even mentioning what effect subsidies as such have in the agriculture market, we have within Europe very unequal agricultural payments or subsidies in one Member State compared to another.
Nie trzeba nawet wspominać, jaki jest wpływ takich subsydiów na rynek rolny. Mamy w Europie bardzo nierówne dopłaty do rolnictwa w różnych państwach członkowskich.
English(BG) Madam President, Mrs Ferrero-Waldner, Mrs Malmström, I cannot begin my speech without mentioning that today, we marked in this Chamber 20 years since the fall of the Berlin Wall.
(BG) Pani przewodnicząca, pani Ferrero-Waldner, pani Malmström! Nie mogę zacząć swojego wystąpienia nie wspomniawszy, że dziś obchodzimy dwudziestą rocznicę upadku muru berlińskiego.
EnglishHowever, we cannot proceed with adopting the proposal without mentioning that the final regulation has lost a great deal in terms of its ambition, compared to the Commission's original proposal.
Nie możemy przystąpić do przyjęcia wniosku nie wspominając, że ostateczne rozporządzenie dużo straciło ze swych ambitnych założeń w porównaniu do pierwotnego wniosku Komisji.
EnglishThis is without mentioning the multiple violations of the sovereign right of the Serbian state to refuse to deal with the representatives of the separatist province of Kosovo contained in this text.
Nie wspominam tu nawet o wielokrotnym naruszaniu w tekście rezolucji suwerennego prawa państwa serbskiego do nieprowadzenia rozmów z przedstawicielami separatystycznej prowincji Kosowo.

Other dictionary words

English
  • without mentioning

Even more translations in the English-Korean dictionary by bab.la.