"without much" translation into Polish

EN

"without much" in Polish

See the example sentences for the use of "without much" in context.

Similar translations for "without much" in Polish

without preposition
Polish
much adverb

Context sentences for "without much" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEach Member State reacted in its own right, without much coherence or solidarity.
Każde państwo członkowskie zareagowało po swojemu, bez żadnej spójności czy solidarności.
EnglishThe button should turn easily without too much force being needed (figure 5).
Przycisk dawkowania powinien dać się obracać łatwo, bez potrzeby użycia zbyt dużej siły (rycina 5).
EnglishI believe that the situation would have been much worse without aid from the EU and other countries.
Uważam, że bez pomocy ze strony UE i innych krajów sytuacja byłaby o wiele gorsza.
EnglishThe dosing button should be easy to pull out without too much force being needed (figure 4).
Przycisk dawkowania powinien dać się łatwo odciągnąć bez potrzeby użycia zbyt dużej siły (rycina 4).
EnglishCan express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions.
Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
EnglishThe small farmer in Africa today lives a life without much choice, and therefore without much freedom.
Ten drobny rolnik w Afryce, wiedzie życie bez większego wyboru, a przez to bez większej wolności.
EnglishIt would be like 36,000 people staring at 36,000 monitors each and every day, without so much as a coffee break.
Tak jakby 36,000 ludzi gapiło się na 36,000 monitorów każdego dnia, nawet bez przerwy na kawę.
EnglishWithout going into too much detail, perhaps I might be permitted to discuss briefly the importance of Objective 3.
Nie wdając się w zbyt wiele szczegółów, chciałbym prosić o możliwość krótkiego omówienia znaczenia Celu 3.
EnglishWithout saying too much about this case, this is a traffic accident, a drunk driver hit a woman.
Nie powiem zbyt wiele o tym przypadku, tyle tylko, że było to wypadek samochodowy, w którym pijany kierowca potrącił tą kobietę.
EnglishFinally, somebody in the Council understands that Europe cannot be formed without workers, and much less so against workers.
Wreszcie ktoś z Rady rozumie, że Europa nie może się kształtować bez pracowników, a co dopiero wbrew pracownikom.
EnglishIt will also be necessary to name those responsible for the slow progress without too much beating about the bush.
Niezbędne będzie także wskazanie osób odpowiedzialnych za to, że postępy są tak niewielkie, bez zbytniego patyczkowania się.
EnglishAnd without giving you too much of a tirade,
Miałem dużo szczęścia w życiu po tym.
Englishwithout so much as a please or thank you
EnglishThe European public looks to the EU for results, without bothering too much with distinguishing between Parliament, Commission and Council.
Obywatele Europy oczekują rezultatów i nie obchodzi ich zbytnio rozróżnienie pomiędzy Parlamentem, Komisją a Radą.
EnglishThis decision may have catastrophic consequences for the people of Darfur, who will be left without access to much-needed medical aid.
Decyzja ta może mieć katastrofalne skutki dla mieszkańców Darfuru, których pozbawi się tak potrzebnej pomocy medycznej.
EnglishObviously, if the Lisbon Treaty were to be ratified, and I hope it will be, we would, without any doubt, be much more effective.
Oczywiście, jeżeli traktat lizboński zostanie ratyfikowany, a taką mam nadzieję, będziemy bez wątpienia znacznie skuteczniejsi.
EnglishEven without much information on the stability mechanism, it deserves a place in the EU institutional framework.
Nawet nie mając wielu informacji na temat omawianego mechanizmu stabilizacyjnego, wiadomo, że zasługuje on na miejsce w instytucjonalnych ramach UE.
EnglishThese people are unfairly having to pay fees to lawyers and other experts in order to defend themselves in the courts, without much chance of success.
Ludzie ci muszą, co niesłuszne, opłacać prawników i biegłych, by bronić się w sądzie, bez większych szans na powodzenie.
Englishwithout much ado
EnglishFurthermore, any kind of mention about Croatia's accession possibly being deferred can only be treated as a throwaway remark made without too much thought.
Ponadto wszelkie uwagi o odroczeniu przystąpienia Chorwacji do UE należy potraktować jako nieprzemyślane i rzucane od niechcenia.

Other dictionary words

English
  • without much

In the Arabic-English dictionary you will find more translations.