"without prejudice to Article" translation into Polish

EN

"without prejudice to Article" in Polish

See the example sentences for the use of "without prejudice to Article" in context.

Similar translations for "without prejudice to Article" in Polish

without preposition
Polish
prejudice noun
to prejudice verb
to preposition
Polish
to conjunction
article noun
to article verb

Context sentences for "without prejudice to Article" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English Paragraphs 1 and 2 shall be without prejudice to Article III-196 of the Constitution.
    Ustępy 1 i 2 stosuje się bez uszczerbku dla artykułu III-196 Konstytucji.
Englishthe integration of persons excluded from the labour market, without prejudice to Article III-283;
integracja osób wyłączonych z rynku pracy, bez uszczerbku dla artykułu III-283,
EnglishThis procedure shall be without prejudice to Article III-361.
Procedura ta nie narusza artykułu III-361.
EnglishWithout prejudice to Article III-344, it shall facilitate coordination of the action of Member States ' competent authorities.
Bez uszczerbku dla artykułu III-344, ułatwia on koordynację działań właściwych władz Państw Członkowskich.
English Without prejudice to Article 38, the President or his nominee shall represent the European Central Bank externally.
    Bez uszczerbku dla artykułu 38, prezes lub osoba przez niego wyznaczona reprezentuje Europejski Bank Centralny na zewnątrz.
English The following provisions shall remain in force until 31 October 2009, without prejudice to Article I-25(4) of the Constitution.
    Następujące postanowienia obowiązują do 31 października 2009 roku, bez uszczerbku dla artykułu I-25 ustęp 4 Konstytucji.
English Without prejudice to Article III-164, the Commission shall ensure the application of the principles set out in Articles III-161 and III-162.
    Bez uszczerbku dla artykułu III-164, Komisja czuwa nad stosowaniem zasad określonych w artykułach III-161 i III-162.
EnglishWithout prejudice to Article III-379(1) and (2) of the Constitution or Article 157 of the EAEC Treaty, an appeal shall not have suspensory effect.
Bez uszczerbku dla artykułu III-379 ustępy 1 i 2 Konstytucji i artykułu 157 Traktatu EWEA, odwołanie nie ma skutku zawieszającego.
EnglishSuch framework laws shall be adopted by the same procedure as was followed for the adoption of the harmonisation measures in question, without prejudice to Article III-264.
Europejskie ustawy ramowe zostają przyjęte zgodnie z tą samą procedurą co odnośne środki harmonizujące, bez uszczerbku dla artykułu III-264.
English Without prejudice to Article III-187(1) of the Constitution, the General Council shall be constituted as a third decision-making body of the European Central Bank.2.
    Bez uszczerbku dla artykułu III-187 ustęp 1 Konstytucji, jako trzeci organ decyzyjny Europejskiego Banku Centralnego ustanawia się Radę Ogólną.2.
English By way of derogation from paragraph 1 and without prejudice to Article III-172, the Council shall unanimously adopt European laws or framework laws establishing:
    Na zasadzie odstępstwa od ustępu 1 i bez uszczerbku dla artykułu III-172, Rada przyjmuje jednomyślnie ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe ustanawiające:
EnglishWithout prejudice to Article I-28(2), the members of the Commission shall neither seek nor take instructions from any government or other institution, body, office or entity.
Bez uszczerbku dla artykułu I-28 ustęp 2, członkowie Komisji nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od żadnego rządu, instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej.
English In the prosecutions referred to in paragraph 1, and without prejudice to Article III-274, formal acts of judicial procedure shall be carried out by the competent national officials.
    W ramach ścigania, o którym mowa w ustępie 1 i bez uszczerbku dla artykułu III-274, czynności urzędowe w postępowaniu sądowym są dokonywane przez właściwych urzędników krajowych.
EnglishWithout prejudice to Article I-28(4), the responsibilities incumbent upon the Commission shall be structured and allocated among its members by its President, in accordance with Article I-27(3).
Bez uszczerbku dla artykułu I-28 ustęp 4, przewodniczący ustala zakres obowiązków Komisji i rozdziela je pomiędzy jej członków, zgodnie z artykułem I-27 ustęp 3 Konstytucji.
EnglishThe right to vote and to stand as a candidate in elections to the European Parliament shall be exercised without prejudice to Article III-330(1) and the measures adopted for its implementation.
Prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest wykonywane bez uszczerbku dla artykułu III-330 ustęp 1 i środków przyjętych w celu jego stosowania.

Other dictionary words

English
  • without prejudice to Article

Search for more words in the English-Turkish dictionary.