"without prejudice to the" translation into Polish

EN

"without prejudice to the" in Polish

See the example sentences for the use of "without prejudice to the" in context.

Similar translations for "without prejudice to the" in Polish

without preposition
Polish
prejudice noun
to prejudice verb
to preposition
Polish
to conjunction
the article
the conjunction
Polish

Context sentences for "without prejudice to the" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English Paragraphs 1 and 2 shall be without prejudice to Article III-196 of the Constitution.
    Ustępy 1 i 2 stosuje się bez uszczerbku dla artykułu III-196 Konstytucji.
Englishthe integration of persons excluded from the labour market, without prejudice to Article III-283;
integracja osób wyłączonych z rynku pracy, bez uszczerbku dla artykułu III-283,
English Article III-156 shall be without prejudice to the right of Member States:
    Artykuł III-156 nie narusza prawa Państw Członkowskich do:
EnglishAnd: "without prejudice to the objective of price stability,
Ponadto: „Bez uszczerbku dla celu stabilności cen, ESBC wspiera ogólne polityki gospodarcze we
EnglishThe road is long, but we must travel it, because women deserve better opportunities without prejudice.
Droga jest długa, ale musimy ją przebyć, ponieważ kobiety zasługują na lepszy los pozbawiony uprzedzeń.
EnglishOf course this is without prejudice to the nature of the powers conferred on the Commission on the basic acts.
Nie uchybia to rzecz jasna charakterowi uprawnień powierzonych Komisji na mocy aktów podstawowych.
English Without prejudice to other revenue, the Union's budget shall be financed wholly from its own resources.3.
    Bez uszczerbku dla innych dochodów, budżet Unii jest finansowany w całości z jej zasobów własnych.3.
EnglishThis procedure shall be without prejudice to Article III-361.
Procedura ta nie narusza artykułu III-361.
Englishhowever, be without prejudice to the primary objective of maintaining price stability.
Procedury instytucjonalne nie mogą przy tym naruszać głównego celu, jakim jest utrzymanie stabilności cen.
EnglishThe realisation of the strategy must be without prejudice to social rights and must not erode welfare achievements.
Realizacja tej strategii nie może naruszać praw socjalnych ani osiągnięć w dziedzinie opieki społecznej.
EnglishAny intervention in EU currencies would be performed without prejudice to the ECB's primary objective of
Interwencje dotyczące walut UE nie mogą być sprzeczne z podstawowym celem EBC, jakim jest utrzymanie stabilności cen.
EnglishWe should look for them without prejudice.
Nasze poszukiwania powinny być wolne od uprzedzeń.
EnglishWithout prejudice to Article III-344, it shall facilitate coordination of the action of Member States ' competent authorities.
Bez uszczerbku dla artykułu III-344, ułatwia on koordynację działań właściwych władz Państw Członkowskich.
EnglishArticles 3 and 4 shall be without prejudice to the Protocol on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union.
Artykuły 3 i 4 nie naruszają Protokołu w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej.
EnglishTherefore, the Commission has decided to open a formal investigation that is without prejudice to the final decision in the case.
Dlatego Komisja postanowiła rozpocząć oficjalne dochodzenie w tej sprawie bez uszczerbku na ostatecznej decyzji.
English Without prejudice to Article 38, the President or his nominee shall represent the European Central Bank externally.
    Bez uszczerbku dla artykułu 38, prezes lub osoba przez niego wyznaczona reprezentuje Europejski Bank Centralny na zewnątrz.
EnglishThe Court of Justice shall defray the expenses, without prejudice to the right to charge them, where appropriate, to the parties.
Koszty pokrywa Trybunał Sprawiedliwości, bez uszczerbku dla prawa obciążania nimi, w stosownych przypadkach, stron.
EnglishBoth of these institutional procedures must, however, be without prejudice to the primary objective of maintaining price stability.
Powyższe procedury instytucjonalne nie mogą przy tym naruszać głównego celu EBC, jakim jest utrzymanie stabilności cen.
EnglishIt shall also monitor the implementation of agreed policies, without prejudice to the powers of the Union Minister for Foreign Affairs.
Czuwa również nad realizacją uzgodnionych polityk, bez uszczerbku dla kompetencji ministra spraw zagranicznych Unii.
English The following provisions shall remain in force until 31 October 2009, without prejudice to Article I-25(4) of the Constitution.
    Następujące postanowienia obowiązują do 31 października 2009 roku, bez uszczerbku dla artykułu I-25 ustęp 4 Konstytucji.

Other dictionary words

English
  • without prejudice to the

Have a look at the English-Chinese dictionary by bab.la.