"without proper" translation into Polish

EN

"without proper" in Polish

See the example sentences for the use of "without proper" in context.

Similar translations for "without proper" in Polish

without preposition
Polish
proper adjective

Context sentences for "without proper" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou cannot have proper democracy without having a free, strong and vibrant opposition.
Nie ma prawdziwej demokracji bez wolnej, silnej i tryskającej energią opozycji.
EnglishWithout a proper mandate, we can only reach unacceptable agreements.
Pozbawieni właściwego mandatu, zdołamy osiągnąć jedynie niedopuszczalne porozumienia.
EnglishThe Prüm Treaty was forced into European law without proper democratic scrutiny.
Konwencję z Prüm wprowadzono siłą do prawa europejskiego bez prawidłowego demokratycznego nadzoru.
EnglishMy last point is that without a proper penalty system the whole package will fail.
Moja ostatnia uwaga dotyczy tego, że bez odpowiedniego systemu kar cały pakiet poniesie porażkę.
EnglishAbove all, it gives the Commission a free hand to act without a proper legal basis.
Przede wszystkim daje ono Komisji wolną rękę dla podjęcia działań bez odpowiedniej podstawy prawnej.
EnglishWithout proper financing, however, the project will not succeed.
Wierzę, że Strategia dla Morza Bałtyckiego to dobra i ważna inicjatywa.
EnglishMany of them live in poor families without any proper provision for food, healthcare and education.
Dzieciom tym często brakuje jedzenia, nie mają dostępu do opieki zdrowotnej i wykształcenia.
EnglishAnd we realized that without the proper legislation to make that possible, that wouldn't happen.
I zdaliśmy sobie sprawę z tego, że bez właściwych przepisów, które to umożliwią, nie będzie miało to miejsca.
EnglishThe twentieth century showed us that utopias are bound to fail without proper economic and social frameworks.
Wiek dwudziesty pokazał nam, że utopie bez należytych ram gospodarczych i społecznych muszą upaść.
EnglishIf implemented without delay and given proper financing CCS could reduce CO2 emissions in the EU significantly.
Jeżeli technologie te zostaną wdrożone bez opóźnień i będą właściwie finansowane, pozwolą znacznie ograniczyć emisje CO2 w EU.
EnglishUnder the presidency of one of the Member States, they decided to extend this provision without proper consultation.
Pod prezydencją jednego z tych państw członkowskich postanowiły one rozszerzyć to postanowienie bez odpowiednich konsultacji.
EnglishSustainable development cannot be imagined without the protection and proper management of the vital resource of WATER.
Nie można sobie wyobrazić zrównoważonego rozwoju bez ochrony niezbędnego zasobu, jakim jest WODA, i prawidłowego zarządzania nim.
EnglishWithout the proper protective mechanisms, this important European project of creating a single market will not be completed.
Zatem bez prawidłowych mechanizmów ochronnych tak ważny europejski projekt utworzenia jednolitego rynku nie zostanie ukończony.
EnglishWould the Council agree that, without proper up-to-date information, we cannot be expected to make informed choices and decisions?
Czy Rada zgodzi się ze stwierdzeniem, że bez aktualnych, właściwych informacji nie możemy podejmować przemyślanych wyborów i decyzji?
EnglishHowever, the internal market cannot fulfil its function without the proper implementation, application and enforcement of legislation.
Jednakże rynek wewnętrzny nie może spełniać swojej funkcji bez właściwego wdrażania, stosowania i egzekwowania przepisów prawodawstwa.
EnglishI was one of those who warned the European Council about the risks of raising this issue without proper preparation and communication.
Znalazłem się wśród tych, którzy ostrzegali Radę Europejską przed ryzykiem poruszania tej kwestii bez właściwych przygotowań i komunikacji.
EnglishThis is why I believe that this is a scourge which must be fought robustly in the EU, without neglecting the proper help and protection for victims.
Uważam zatem, że jest to plaga, z którą trzeba zdecydowanie walczyć w UE, nie zaniedbując właściwej pomocy ofiarom i ich ochrony.
EnglishThey have been done far too quickly, without proper consultation with Parliament, and they could decimate the agricultural industry.
Zostały one sformułowane zbyt szybko, bez przeprowadzania właściwych konsultacji z Parlamentem, i mogą skutkować zdziesiątkowaniem sektora rolnictwa.
EnglishRepression on the grounds of religious belief, arrests and prolonged detention without proper trial are being resorted to ever more frequently.
Coraz częściej następują represje ze względu na przekonania religijne, aresztowania i długie przetrzymywanie więźniów bez uczciwego procesu.
EnglishThere is little point in protecting the biggest industries without ensuring proper support for the small businesses down the supply chain.
Nie ma większego sensu ochrona największych branż bez zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla małych firm, znajdujących się niżej w łańcuchu dostaw.

Other dictionary words

English
  • without proper

In the Thai-English dictionary you will find more translations.