"without providing" translation into Polish

EN

"without providing" in Polish

See the example sentences for the use of "without providing" in context.

Context sentences for "without providing" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe 2020 strategy also sets out the next budgetary term's priorities without providing for detailed discussion at present.
Strategia UE 2020 ustanawia również priorytety na następny okres budżetowy, nie przewidując szczegółowej dyskusji.
EnglishBut Hans is entitled to stay in Italy for up to 3 months without providing any documents other than his identity card.
Jednak Hans ma prawo przebywać we Włoszech przez okres do trzech miesięcy bez przedstawiania dokumentów innych niż dowód tożsamości.
EnglishIf we were only to obtain money from the Member States without providing any added value, we would be unnecessary.
Gdybyśmy mieli wyłącznie dostawać środki z państw członkowskich, bez zapewniania jakiejkolwiek wartości dodanej, bylibyśmy niepotrzebni.
EnglishIndeed, we have not just thought up the idea of forced return flights without providing any guarantees that people will be respected.
Przecież nie wymyśliliśmy właśnie lotów realizujących powroty przymusowe bez zapewnienia gwarancji poszanowania ludzi.
EnglishAfter all, we cannot take decisions in Europe without the Member States providing information on how they are implemented.
Przecież nie możemy podejmować w Europie decyzji bez dostarczenia przez państwa członkowskie informacji dotyczącej ich realizacji.
EnglishWe cannot devise and approve well-meaning strategies without also providing the financial input for implementing them.
Nie możemy opracowywać i zatwierdzać pełnych najlepszych intencji strategii bez jednoczesnego przyznawania środków finansowych na ich realizację.
EnglishThe European Union cannot have a credible strategy of labour protection without providing financial support to the Member States.
Unia Europejska nie może posiadać wiarygodnej strategii ochrony rynku pracy, nie zapewniając państwom członkowskim wsparcia finansowego.
EnglishIt takes away the compensation payments which have been promised to farmers, without providing the rural development programmes with reliable funding.
Odbiera ona obiecane rolnikom rekompensaty, nie zapewniając pewnego finansowania programów rozwoju obszarów wiejskich.
EnglishThere is no point in restricting air transport without providing a practical alternative, or providing the time necessary for systematic adaptation.
Nie można ograniczać transportu lotniczego bez konkretnej alternatywy, albo czasu niezbędnego do systematycznej adaptacji.
EnglishIn most cases, publication in the national gazette entails additional costs for the companies without providing any real added value.
W większości przypadków publikacja w krajowym dzienniku urzędowym wiąże się dla spółek z dodatkowymi kosztami i nie tworzy rzeczywistej wartości dodanej.
EnglishThe message I received was clear: the Commission proposal will result in much higher costs without providing comparable environmental benefit.
Ich stanowisko było jednoznaczne: wniosek Komisji doprowadzi do znacznego wzrostu kosztów, nie przynosząc proporcjonalnych korzyści dla środowiska.
EnglishThat also means, however, that the Member States cannot give the EU significant additional responsibilities without providing the necessary resources.
Jednak oznacza to również, że państwa członkowskie nie mogą powierzyć UE znacznych dodatkowych obowiązków bez zapewnienia koniecznych zasobów.
EnglishSo, we all know about the Narmada river, the tragedies of dams, the tragedies of huge projects which displace people and wreck river systems without providing livelihoods.
Wszyscy słyszeliśmy o rzece Narmada i tragediach związanych z tamami, niszczeniem systemów rzecznych i przesiedlaniem ludzi bez zapewnienia im środków do życia.
EnglishAre there cases in which the closed professions could remain so, provided they successfully serve society as a whole by providing services without creating problems?
Czy są przypadki, w których zamknięte zawody mogłyby takimi pozostać, pod warunkiem, że skutecznie służą całemu społeczeństwu poprzez świadczenie usług bez stwarzania problemów?

Other dictionary words

English
  • without providing

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Swedish-English dictionary.